سود و زیان تحریم جدید آمریکا

Shargh - - اقتصاد -

حال پرســش این است؛ در شــرایط موجود و با توجه به امضاي برجام به وســیله کشورهاي مهم جهان معروف به گروه ‪+5 1‬ و نیز قطعنامه شــوراي امنیت سازمان ملل، آیا آمریکا بهتنهایي ميتواند از قطعنامه شــماره 2231 شوراي امنیت سازمان ملل که شــش قطعنامه قبلي این شــورا را ملغي کرد، خارج شــود و اعتبار معاهدات بینالمللي را از بین ببرد؟ با رويکارآمدن دولت دکتر روحاني و شــروع مذاکــره با گروه ‪+5 1‬ که ســرانجام بعد از 20 ماه به معاهده برجام منتهي شد، اجماع جهاني علیه ایران از بیــن رفت. حالا با وضع تحریمهاي جدید آمریکا، شــکاف عمیقي بین اتحادیه اروپا و شــوراي امنیت سازمان ملل با آمریکا در پیش خواهد بود. به یقین اتحادیه اروپا خصوصا کشــورهاي مهم امضاکننده برجام، آلمان، فرانسه و نیز روسیه و چین دنبالهروي آمریکا نخواهند بود. شرایط دولت انگلیس با توجه بــه خروج از اتحادیه معلوم نیســت هرچند دلیلي نداریم که انگلیس از اقدامات دولت ترامپ حمایت کنــد. دولت ترامپ و اعضاي کنگره آمریکا ميدانند که نميتوانند شرایط را همانند قبل از امضاي برجام براي ایران سخت کنند. شوراي امنیت سازمان ملل، آژانس، اتحادیه اروپا و دیگر کشــورها در این شرایط همراه آمریکا نخواهند بود. پس چه دلیلي دارد که هــم حزب دموکرات و هم حــزب جمهوريخواه و هم کاخ ســفید در اجماعي چنین قوي تحریمهاي جدیدي علیه ایران وضع کردهاند؟ به نظر ميرســد باید سفر ترامپ به منطقه خصوصا عربستان را دلیل این جدایي آمریکا از دیگر همپیمانان خود دانســت. ترامپ در ســفر خاورمیانهاي خود علاوه بر قرارداد 110میلیارددلاري نقدي، قرارداد 330میلیارددلاري دیگري با عربســتان منعقــد کرد. در همین ســفر معاملهاي 5/15میلیــارددلاري با قطــر انجام داد و کویــت هــم ‪/33 5‬ میلیارد دلار اوراق مشــارکت از آمریــکا خریداري کــرد. جو ضدایرانــي حاکم بر عربســتان با حضور محمد بن ســلمان بــه عنوان ولیعهد و تفویض عنقریب قدرت از ملک ســلمان به پســرش محمد بن سلمان شرایطي را در منطقه به وجود آورده اســت که آمریکا ترجیح ميدهد در جبهــه ضدایراني اعراب قرار گیــرد و از منافع مالي آني ســود ببرد. نگاه سوداگرایانه ترامپ به دولتها و استقلال ذاتي ایران و عدمالنفعي که در بازار ایران نصیب این تاجرپیشــه ميشــود، او را بر آن داشته که با وضع تحریمهــاي جدید خود را حامي اعراب معرفي کند و منافــع زودرس و آني آمریکا را فداي منافع درازمدت این کشــور در منطقه کند. ایران هم به درستي از هرگونه تنش در منطقه دوري ميکند تا نسخه تجاري ترامپ را خنثي کند. ترامپ و ذهنیت آشــفته او کــه ســود را در جنگ ميبینــد و خامي ولیعهد جدید عربستان که عنقریب رداي سلطاني بر تن خواهــد کرد، لزوم مدیریــت مقتدرانه فضا و گسترش رایزنيهاي بینالمللي را دوچندان ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.