کسادی بورس

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

بــورس اوراق بهــادار هفتــه را بــا کاهــش 88.44واحــدی شــاخص کل آغــاز کرد. دیــروز که معاملات رونق چندانی نداشت، بیش از 666 میلیون انــواع ســهم و اوراق بهادار بــه ارزش دوهزارو 864 میلیارد ریال دادوستد شد. در اولین روز هفته شاخص کل با کاهش 0.11درصدی معادل 88.44 واحد به رقم 81هزارو 420.9واحدی رســید. بازار دیروز که بیشتر در اصلاح قیمتها سپری شد، شاخص قیمت آن با افت 28.6واحدی عدد 26هزارو 402.8واحدی و شــاخص آزاد شــناور نیز با افت 230.59واحدی عدد 13هزارو 463واحدی را به ثبت رساندند. بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل معاملات «شبندر» و بیشترین تأثیر منفی را «فولاد» بر جای گذاشتند. روز شنبه؛ «کترام» با رشد 20.95درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد. پس از آن «خاهن» با 8.38 درصد و «شــبندر» با 5.6 درصد بیشترین افزایش قیمت را داشتند. در سوی دیگر «بسویچ»، «کبافق» و «وبیمه» بیشترین کاهش قیمت را رقم زدند. بیشــترین صف خرید نیــز برای «وتوصا» تشکیل شــد و «فباهنر» نیز بیشــترین صف فروش را داشت. ازآنجاییکه رشد قیمت فلزاتی از قبیل فولاد، مــس، ســنگآهن و روی در بازارهــای جهانی باعث بهبود سهام این صنایع در بازار داخل شد، دیروز اغلب ســهام بازار وارد اصلاح قیمتی شدند. دراینبین گروه فلزات اساســی پس از رشــد چند روز متوالی با افت قیمت مواجه شدند. فولادیها نیز بینصیب نماندند و با افت قیمت همراه شــدند. بیشتر خودروییها نیز از کاهش قیمت در امان نماندند. دیروز که حقوقیها بیشتر نقش فروشنده را در بازار ایفا کردند، شاهد بروز هیجانهای آنی سهامداران حقیقی بودیم. دراینبین بسیاری از آنها در بازار اقدام به فروش هیجانی کردند. میتــوان گفت کــه دو متغیر قیمتهــای جهانی و ارز بر چشــمانداز بازار تأثیرگذار هســتند؛ چراکه اکثر شرکتهای بازار ســرمایه، صادراتمحور هستند و با رشــد قیمت دلار در محدودههای 40 تا 50 هزار ریال میتوان به رشد ســودآوری این گروه و بهبود شرایط بازار امیدوار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.