شهردار تهران چه کسي باشد؟

Shargh - - اقتصاد -

پدیده ناخوشــایندي که در ســه دوره گذشــته، دامن شــهر و شهردار و شــهرداري تهران را گرفت و چندیــن هزار میلیارد تومان بدهي براي شــهردار بعدي برجاي گذاشت.

6- شــهردار تهران نبایــد تنگنظر و کوچکبین باشــد؛ یعني نتواند یا نخواهد خود را به پروژههاي عمراني، شهرسازي، اجتماعي و فرهنگي کوچک و کمهزینه ســرگرم کند تا مبــادا در فرایند حمایتها و انتقادهــا، حیثیت خود را مهمتــر از خدمتگزاري و رسیدگي به مشــکلات بزرگ و اصلي شهر بزرگي ماننــد تهــران، بداند. در چنیــن شــرایطي، تن به کارهایي که نیازمند دل بزرگ و ارادهاي قوي است، نميدهد.

7- شــهردار تهــران بایــد در کنــار فعالیتها و مســئولیتهاي خــود و با اســتفاده از مشــورت کارشناســان باتجربــه، لایحههایــي را براي عرضه به شــوراي شــهر آماده کند که به وسیله آنها شهر را از ایــن پراکندگي و فربهــي نجات دهد یا حداقل از گســترش آن به هر نحو ممکــن جلوگیري کند، حتي اگر شــده، بــا بهتصویبرســاندن قوانیني در مجامع قانوني؛ مثل مجلس شوراي اسلامي، براي محدودکردن مهاجرت به تهران.

8- شــهردار تهران بایــد هماهنگي مناســبي با مقامات ارشــد نظام و رؤســاي ســه قوه و دیگر مراکزي که امکان دارد در امور شهرداري ذينقش باشند، داشته باشد تا از بروز اختلافات و درگیريها جلوگیري کند.

کســي که تندرو افراطي یا سیاســتباز باشد یا نقشه راه نداشته باشد یا بيتجربه باشد یا قانونگرا نباشــد یا شــهرداري را ســکوي پرتاب به صندلي ریاستجمهوري بداند یا تنگنظر و دلکوچک باشد یا نتواند از مشــاوران خوب بــراي بهبود وضعیت تهران اســتفاده کند یــا نتواند با مقامات ارشــد و رؤساي قوا هماهنگ باشد، به چه دردی ميخورد؟ بعضي از این ویژگيها ذاتي اســت، اما بیشــتر آنها اکتســابي است. کساني یافت ميشوند که با داشتن این خصلتها و آموزهها، شــهردار تهران شوند. از این کسان انتخاب بفرمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.