تسلیت مرا بپذیرید

Shargh - - اقتصاد -

سال گذشته بهخاطر مرگِ عباس کیارستمی منصرف شدم اما اینبار متأسفانه در برابر عمل انجامشده قرار گرفتم و این تلخی اما در من هست. و باز هم میگویم بسیار بسیار متأسفم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.