افتتاح بزرگترین مزرعه مرغ مادر گوشتی غرب کشور

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

بزرگترین و مدرنترین طرح تولید مرغ مادر گوشتی غرب کشــور با حضور معاون رئیسجمهور و مقامات وزارت جهاد کشــاورزی در استان لرستان افتتاح شــد. پیشــرفتهترین مزرعه مرغ مادر گوشتی غرب کشــور با ظرفیت تولید صد هــزار مرغ مادر با حضور حجتالاسلام شهیدی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مقامات وزارت جهاد کشــاورزی و مقامات محلی اســتان لرســتان در شهرســتان چگنی به بهرهبرداری رســید. مالک رحمتی، معاون توسعه ســازمان اقتصادی کوثر در این مراســم با بیان اینکه مجتمع مــرغ ماهان جزء پروژههای شــاخص کشــوری و اولین پــروژه بزرگ شهرســتان چگنی و استان لرستان در ارتباط با طیور اســت، گفت: این طــرح در زمینی به مســاحت 24 هکتار و با ســرمایهگذاری 330 میلیارد ریال احداث شــد. وی افــزود: این طــرح برای صد نفــر به طور مستقیم و برای دوهزارو 800 نفر به طور غیرمستقیم اشــتغالزایی کرده اســت. معاون توســعه سازمان اقتصــادی کوثر با بیــان اینکه این طــرح دارای 18 سوله است، اظهار کرد: صد هزار مرغ گوشتی در این مجتمــع پرورش مییابــد و 14 میلیون جوجه تولید میشــود که محصولات آن به کشــورهای حاشــیه خلیجفارس نظیر عراق صادر میشــوند. وی گفت: ســازمان اقتصادی کوثر بیشترین سرمایهگذاری خود را در لرستان انجام داده است بهطوریکه سههزارو 570 میلیارد ریال طرح در دســت اجرا در لرســتان دارد. رحمتی درخصوص طــرح عمرانی کیو اظهار کرد: این طــرح 30 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و مجتمع تجاری آن با بیشــترین پیشــرفت فیزیکی تا 24 ماه آینده به بهرهبرداری میرسد. معاون توسعه ســازمان اقتصــادی کوثــر گفت: جامعــه هدف ما اشــتغالزایی براي فرزندان ایثارگر است. مدیرعامل شرکت تولید مرغ مادر گوشتی ماهان نیز در این آیین توانمندســازی و اشــتغال ایثارگران منطقه محروم لرســتان، تحقق اهــداف پدافند غیرعامل کشــور و تأمیــن امنیت غذایی را از اهــداف احداث این واحد تولیدی دانست و گفت: تکمیل زنجیره تولید و تأمین پروتئیــن موردنیاز غرب کشــور و صــادرات جوجه یکروزه به کشــورهای همســایه از دیگر اهداف این طرح است. محسن شــجاعالدین افزود: این مجتمع زیــر نظر ســازمان اقتصــادی کوثر وابســته به بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســت. مجتمــع صد هزار قطعهای مرغ ماهان، اولین پروژه بزرگ شهرســتان چگنی و اســتان لرستان اســت که با بهرهبرداری از آن گامی مثبت در جهت پیشــرفت این شهرســتان برداشته میشــود. شهرستان چگنی شهرستانی نوپا در اســتان لرستان اســت که با داشــتن طبیعتی در نوع خود منحصربهفرد از شهرســتانهای سرسبز و خوشآبوهوا در کشور اســت. مجتمع مرغ ماهان از پروژههــای بزرگ شهرســتان چگنی اســت که با بهرهبــرداری از چنین پروژههایی شهرســتان چگنی میتواند راه پیشرفت را هرچهسریعتر بپیماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.