رنو قرارداد تولید تندر ۹۰ را تمدید نکرد

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

براســاس جدیدترین خبر بهدستآمده، شــرکت رنو تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر 90 در ایران خودداری کرده است. اواسط سال 1393 بود که ایســنا گزارش داد اعتبار قرارداد تولید تندر 90 در ایران به اتمام رســیده اســت. در آن زمان، یــک مقام مســئول در صنعت خــودرو خبر داد: «متأســفانه، رنو بهگونــهای برنامهریزی کرده که میتواند از آن ســوی دنیا تولیــد تندر 90 در ایران را متوقف کند. در این شــرایط، رنــو قرارداد تولید تنــدر 90 در ایــران را که مدتزمــان اعتبار آن نیز به پایان رســیده، تمدید نکرده اســت».اگرچه در آن زمان شنیده میشــد رنو منتظر مشخصشدن نتیجــه مذاکرات بینالمللی بــرای رفع تحریمها اســت تا برای تمدید قرارداد تولید تندر 90 اقدام کند، هماکنون با وجود گذشــت حدود دو سال از لغو رسمی تحریمها، یک مقام مسئول در صنعت خودرو در گفتوگو با ایســنا از تمدیدنشــدن این قرارداد خبر میدهد. ناصر آقامحمدی، مدیرعامل پارسخودرو، در پاســخ به اینکه آیا قرارداد تولید تندر 90 تمدید شــده اســت؟ از تمدیدنشدن این قــرارداد خبــر داده و میگویــد: «در ایــن زمینه، در حــال مذاکره با رنو هســتیم.»در این شــرایط، مشــخص نیســت چرا رنو با وجود گذشت حدود دو سال از لغو رســمی تحریمها و موج بازگشت خودروســازان خارجــی به ایــران، از جمله پژو و هیوندای، تاکنون از تمدیــد قرارداد تولید تندر 90 در ایران خودداری کرده است.

این وضعیت در حالی است که اگرچه قرار بود قرارداد همکاری این شــرکت فرانسوی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( برای آغاز تولید مشترک خودرو در ایران تا پایان سال گذشته به امضا برســد، این قرارداد هنوز منعقد نشــده و شنیده میشــود که دلیل طولانیشدن مذاکرات، برخی خواســتههای رنو بوده که از ســوی طرف ایرانی پذیرفته نشده است.

در این شرایط، باید دید این خودروساز فرانسوی بــه دنبال چیســت و رنو در شــرایطی کــه پژو و هیوندایی رســما فعالیت مجــدد خود در ایران را آغاز کردهاند و فولکسواگن و فیات نیز در آستانه آغاز فعالیت خود در ایران هســتند، سرانجام چه زمانی برای شفافســازی فعالیتهــای خود در ایران اقدام خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.