پیشرفتهترین خط تولید ترمز ABS در ایران راهاندازی میشود

Shargh - - اقتصاد -

قــرارداد داخلیســازی ABS (سیســتم ترمــز ضدقفــل( در ایــران بــهزودی میــان شــرکتهای رنوپارس، یــک تأمینکننــده مطــرح اروپایی و یک شــرکت ایرانی به امضا خواهد رسید. در گام بعدی قرار اســت این همکاری منجر به داخلیسازی ESP )نسل پیشرفته سیســتم ترمز ایمن( شود. قرار است خط تولید ترمزهای ABS و ESP در یک شرکت ایرانی راهاندازی شــده و در مدت یک سال به بهرهبرداری برسد. این پروژه سه فاز خواهد داشت: فاز اول یعنی مونتاژ کامل در ســال 2018 اجرائی خواهد شد و دو ســال بعد داخلیســازی عمیق نیز صورت خواهد گرفت. به لحــاظ فناوری، این پیشــرفتهترین قطعه خودروست که در ایران داخلیسازی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.