خاموشی قطعی در انتظار پایتخت، مناطق گرمسیر و استانهای شمالی

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: مدیرعامــل شــرکت توانیــر گفت: در صورت عــدم مدیریت مصرف خاموشــی قطعی در انتظار مناطق گرمســیر، اســتانهای شمالی و پایتخت خواهد بود. آرش کردی با اشاره به ورود موج گرمای هماهنگ به کل کشور گفت: با توجه به اینکه در این هفته شــاهد ورود موج گرما هم در استانهای جنوبی و هم در استانهای شمالی کشــور هســتیم، برای تأمین برق کشور با موانعی روبهرو شدهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.