حکم جالب قاضی برای بهرهبردار غیرمجاز آب

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

قاضی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرزی مراوهتپه در شرق گلستان؛ بهرهبردار غیرمجاز آب از چــاه را محکــوم کرد که مقالهاي پژوهشــی درباره آثار منفی برداشتهای غیرمجاز از سفرههای آب زیرزمینی تهیه کند. براســاس اعلام دادگســتری هادی هاشمیان افزود: قاضی این فرد را مکلف کرده اســت در نوشتن مقاله از نظرهای پروفسور کردوانی پدر علم کویرشناسی ایران استفاده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.