تتلو را کنار رئیسی ديدم؛ گفتم اين چه کاری بود؟

Shargh - - سياست -

شــرق :

«مصطفی ميرســليم» بعد از اينكه قاليباف را شــهردار متخلف خواند، ســراغ ابراهيم رئيســی رفته و بــه ديدارش با تتلــو انتقاد كرده اســت. دو ماه بعد از پايــان انتخابات، رقبــای درونجناحی كمكم به فكر انتقاد از هم افتادهاند. نامزد اصلح مؤتلفه در انتخابات ٩6 كــه يک درصد آراي انتخابــات را از آنِ خود كرد، با بيان اينكه انصراف قاليبــاف و بيانيه مؤتلفه به جريان اصولگرا ضربه زد، گفت: «وقتی تتلو را در كنار رئيســی ديــدم با خودم گفتــم اين چه كاری بود آقای رئيســی كرد؟ آقای روحانی میرود با آقای شــجريان كه در ماه رمضان ربنا میخواند و آقای رئيســی میرود با تتلو كه تصاويرش با آن وضع در اينترنت پخش شده بود. بعد به ما میگفتنــد تتلو توبه كرده! مگــر اين روش تبليغ است؟ الان اين توبه كرده میخواهد از شما دفاع كند؟ در دلــم گفتم كار تمام شــد و آقای رئيســی از اين كار ضربه خورد». نامزد مؤتلفه كه در اراک سخن میگفت، درباره ديدار روز آخر با رئيســی ديگــر نامزد انتخابات گفــت: «دربــاره انصــراف به ايشــان گفتم نظر شــما چيست؟ من يقين دارم عدهای از جوانان و دانشگاهيان هستند كه اگر من انصراف دهم، به شما رأی نمیدهند. آقای رئيســی گفت بله، مردم خيابان شايد حرف گوش كنند اما دانشــگاهيان اگر انصراف دهيد به ســمت من نمیآيند و اشتباهی كه درباره قاليباف پيش آمد، درباره من تكرار نشود».

ميرســليم تصريح كــرد: «يكی از مســائلی كه دل من را قــرص كرد، تأكيد آقا بر حضور ســلايق مختلف در انتخابــات بود. من احســاس كردم آقا منظورشــان من اســت چون اگر من میرفتم، فضا دوقطبی میشد؛ چون آقای هاشــمیطبا گفته بود به آقای روحانی رأی میدهد». نامزد مؤتلفه افزود: «اشكالی در كار دوستان مــا و فعالان جمنا بود كه فكر میكردند اگر كنارهگيری صورت بگيرد، آرا به سبد آقای رئيسی اضافه میشود. طيفی كه قاليباف را قبول داشــتند، او را شــخصا قبول داشتند و وقتی قاليباف كنار رفت، رأی او به سمت آقای روحانی رفت و عدهای هــم رأی ندادند. آقای روحانی آنقدر مردم را از آقای رئيســی ترسانده بود كه مردم از رياستجمهوری او وحشت داشــتند. همان موقع هم من به خبرنگار گفتم كناررفتن ايشــان خيلی حيف شد. اين از سر دلسوزی برای آقای قاليباف نبود چون من به ايشان انتقادات زيادی داشتم و گفتم بعضی تصميمات قاليباف نه برای تهران كه برای كشور بد است.»

ميرســليم افــزود: «اشــتباه ديگر اين بــود كه روز پنجشنبه اعلام كردند ميرسليم انصراف داده است. من 16 دانشــگاه برای ســخنرانی رفته بودم و در همه اين ســخنرانیها جنجال و شــلوغي بود و در اين برنامهها بسياری از دانشجويان میگفتند اگر شما انصراف دهيد، يا رأی نمیدهيم يا به روحانی رأی میدهيم. من ديدم با اين منطق اشتباه اســت كه انصراف دهم و انصراف من آب به آســياب روحانی بود. اما متأسفانه اين اشتباه انجام و بيانيه مؤتلفه منتشــر شد. من افسوس خوردم كــه زحمت بچههــای مؤتلفه هدر رفــت. حرمت اين زحمتها بايد حفظ میشــد. برای مــا كه رأی اصالت نداشــت، گفتمان حق اصالت داشــت». عضو مؤتلفه اســلامی به جلســه روز چهارشــنبه شــورای مركزی حزب مؤتلفه اشــاره كرد و گفت: «در جلســه شورای مركزی گفتم آيا كســی را پيدا كرديد كه اصلح اســت؟ كه به اتفاق آرا به من گفتند شــما اصلح هســتيد. بعد پرســيدم آيا مصلحت نظام اين است كه من كنار بروم؟ كــه رأیگيری كردنــد و گفتند آقای ميرســليم خودت تشــخيص بده كه كنــار بروی يا بمانی. مــن از اعضای مؤتلفه خواســتم ديداری با آقای رئيســی داشته باشم كه از من دعوت كرده بودند و بعد تصميم بگيرم. رفتم خدمت آقای رئيســی و يک آقايی كنار ايشان بود. رفيق من گفت ايشان آقای تتلو هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.