9سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

رحيمي، معاون پارلماني رئيسجمهور: سه وزير پيشنهادي اين هفته معرفي ميشوند

سالک، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز: بهترين راه پيروزي اصولگرايان در انتخابات رياستجمهوري وحدت بر روي يك گزينه است

مجتبي ثمرههاشمي، مشاور ارشد رئيسجمهور: ارتباط با آمريكا به شرايط و منافع ملي بستگي دارد

متكي خواســتار عضويت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل شد

نــوذری، وزير نفت خبر داد: اجــراي طرح تأمين بنزين داخلي به جاي ارائه لايحه واردات

مظاهــری، رئيــس كل بانــك مركــزي: دريافت جريمه ديركرد توسط بانكها مجاز است

تــركان، معاون وزير نفت: شــركت گاز بهصورت يكجا واگذار ميشود

كردزنگنــه: مخالــف واگذاري كلي شــركت گاز هستيم

قشقاوی، سخنگوي جديد وزارت خارجه: تحميل نظرات، مذاكره را برهم ميزند

محافظهكاران ســنتي عليه چراغ سبز به آمريكا؛ اصولگرايــان متنفــذ از مواضع جديد دولــت ابراز نارضايتي ميكنند

رئيس كل بانــك مركزي خبــر داد: كاهش نرخ رشد سپردههاي بانكي

ثمرههاشــمی، مشــاور ارشــد احمدینــژاد: رئيسجمهور دو بار ســيگنال مثبت در مورد حضور آمريكاييها در مذاكرات نشان داده ولي آمريكاييها هيچ واكنشي در اين ارتباط نداشتهاند

تــركان، معاون وزيــر نفت از موافقت ســازمان خصوصيســازي با واگذاري شــركتهاي ملي گاز ايــران و صنايع پتروشــيمي به صــورت هلدينگ به بخش خصوصي خبر داد

فرهاد رهبــر به عنوان نماينــده دولت در مجمع تشــخيص مصلحت نظام بــراي اعلام نظــر دولت درخصوص سياستهاي كلي برنامه پنجم تعيين شد

صمصامی، سرپرســت وزارت اقتصــاد و دارايي: اختلافم با مظاهري كذب است

ســليمانی، وزيــر ارتباطــات خبر داد: شــركت مخابرات از وزارت ارتباطات منفك شد

احمدینژاد: انتظار ملتها از ايران بيشــتر شده است

جليلــی، دبيــر شــوراي عالــي امنيــت ملــي: پيشنويس ‪+5 1‬بيانيه سياسي است

ثمرههاشــمي، مشــاور ارشــد احمدینــژاد: اضمحلال امپراتوري آمريكا بهوضوح آشكار است

الهــام، ســخنگوي دولــت: تقويت ديپلماســي عمومي، هدف اصلي ســفر احمدینژاد به نيويورك بود

علی لاريجانی، رئيس مجلــس: اصولگرايان در مقابل رقيب حرف واحد دارند

متكی، وزير امور خارجه: غرب به مظهر نابردباري ديني و نقض حقوق اقليتها تبديل شده است

باهنر: جليلي جلســه با نماينــدگان را يكطرفه لغو كرد

غلامرضــا مصباحيمقــدم رئيــس كميســيون اقتصادي مجلس: مردم براي يك دوره سخت آماده باشند

لاريجانــي، رئيس مجلس با انتقــاد از اظهارات معاون احمدینژاد: مديران كشــور با درك شــرايط، سنجيده سخن بگويند

آيتالله هاشمیرفســنجانی: ايران اسلامي جزء اولينهاي علمي خاورميانه است

ثمرههاشمي، مشــاور ارشــد احمدینژاد اخبار منتشرشده مبني بر احتمال انتصاب او بهعنوان وزير كشور را تكذيب كرد

ضرغامی، رئيس ســازمان صداوســيما: نامزدي انتخابات رياستجمهوري شايعه است

رحيممشــايي، مشــاور احمدینژاد: نگفتم ملت اســرائيل بلكه اظهاراتم درباره ســاكنان فلســطين غيرسياسي بود

حســيني دبير كارگــروه طرح تحــول اقتصادي دولــت: دولــت از پيامدهــاي تورمــي نقديكردن يارانهها آگاه است

احمدینژاد: نرخ بیكاری در 1۸ استان تکرقمی شده است

طهماسب مظاهري، رئيس بانک مركزی: بانکها ديگر حق ندارند منابع قرضالحسنه را به تسهيلات سرمايهگذاری اختصاص دهند

لاريجانی، رئيس مجلس: شــرايط كشور حساس اســت بايد شــرايط بهتری را در مســائل سياســیاقتصادی تعريف كنيم

متكی وزير امور خارجه: بايد ســوخت هستهای مطمئن داشته باشيم

جعفری، رئيسپليــس آگاهی كشــور خبر داد: تشــكيل بانک اطلاعات ژنتيكــی مجرمان خاص در پليس آگاهی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.