آينه

Shargh - - سياست -

ناگفتههای نفتی زنگنه

مصاحبــه خاصــی درباره كرســنت كــردهام و بــهزودی پخش میشــود... اما در كرســنت، اصل داســتان زيــان و ضــرری اســت كــه بــا ضعف و ناتوانی مديريتی به كشــور در زمــان دو دولت آقای احمدینژاد وارد كردند... . ولی كارهای خلاف زيادی كردند. قرارداد كرسنت، برای صادرات گاز به امارات بوده كه اين آقايان معتقدند كه قيمتاش پايين بوده اســت. خب قيمت پايين. اما طبق قرارداد، شــركت ملی نفــت بهعنوان طرف ايرانی میتوانســت برود و درخواســت تجديد نظر در قــرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. كاری كه تركيه انجام داد و ادعا كــرد قيمت صادراتی ما بالاســت و با داوری قيمت را از زمــان تجديدنظر پايين آورد، نــه حتی از زمانی كه داوری رأی داد. ما میتوانستيم در داوری بگوييم قيمت كم است و حالا يک سال طول میكشيد. بعد هم قيمت به عقب برگشــت داده میشد و ما گاز را صــادر میكرديم. اما گازی كه صــادر نكرديم و بعد هم گفتند كه قيمت كم اســت، حالا ببينيد چه بلايی سرش آمد. يا در مشعلها سوزانده شد يا از زير زمين امارات، ابوظبی مجانی برداشــت و برد. يعنی تقريباً ابوظبی ســهم ايران را خالی كرد و اين كاری بود كه آقايان كردند. گفتند گاز ارزان است و ارزان نمیدهيم و فســاد است. خب آنهايی كه فساد كردند، بگيريد و همه را اعدام كنيد. ولی چرا به كشور ضرر میزنيد.

این نوع مواجهه پاسخگو نیست عبــاس عبدی:

... ولــی مهمتر از نحــوه برخورد دستگاه قضائی، نحوه برخورد اصولگرايان است... اگر خوب دقت كنيم رفتار اصولگرايان در عرصه سياسی بهويژه در انتخابات اخير، تفــاوت چندانی با حمايت آنان از احمدینژاد نداشــت. در واقع چشمبســتن بر اصول و زينكردن اسب سركش سياست برای رسيدن به قدرت به هر قيمتی؛ هم در حمايت از احمدینژاد ديده شــد و هم در فاصله ســالهای 1٣٩٢ تاكنون. اصولگرايان نمیتوانند حمايت خود از احمدینژاد را به ســرعت فراموش كنند و دوره 1٣۸٤ تا 1٣٩٢ را از تاريخ سياسی كشور و خودشان پاک كنند. اصولگرايان بايد به اين پرســش پاســخ دهند كه آيــا هيچگاه در مخيله آنان میگذشت كه اين دردانههای اصولگرايی در مدت بسيار كوتاهی كارشان به اينجا برسد كه چنين رفتاری داشــته باشند؟ اگر نه علت اين اشتباه آنان در چيست؟ آيا گمان نمیكنند كه به احتمال زياد اكنون نيز دچار همان اشتباه هستند؟ آيا چند سال ديگر هم بايد هزينههای اشتباهات اين روزها را پرداخت؟

صالحی: پلهاي پشت سر را خراب نکردیم

... وقتــی مذاكــرات برجــام شــروع شــد، مــن پيشبينیهای لازم را در ذهنم داشــتم، گفتم آمديم و طرف مقابل زير توافق بزند! ما چكار كنيم، پلهای پشتســرمان را خراب كنيم؟ با خودم گفتم پلها را كه خــراب نمیكنيم هيچ چند پل ديگر هم میزنيم كه اگر روزی با بدعهدی طرف مقابل روبهرو شــويم، بهراحتــی بتوانيــم برگرديم و به هميــن دليل تمام پيشبينیهای لازم را برای برگشت كردهايم؛ نه فقط برگشت بلكه به جاهای بالاتر از گذشته برگرديم. من همين مقــدار اطمينان میدهم كه اميدواريم برجام به هم نخــورد، چون بــرای برجــام خيلی زحمت كشــيدهايم و برجــام را مــن يــک توافقنامه خوب میدانم، البته مشكلاتی دارد كه بايد رفع شود اما در مجموع آن را به مصلحت كشور میدانم، اميدواريم طرف مقابل اشــتباه نكند اما اگر كســی اشتباه كند، ديگر هيچچيز متوجه ما نيست.

باغ سرمازده

... دولت يازدهم در پايان مسير چهارساله خود قرار دارد و مقرر است كه جناب آقای روحانی كه بهعنوان منتخب مردم در انتخابات دوره دوازدهم رياســتجمهوری معرفی شــده اســت، كابينه و دولت جديد را تشكيل دهد. به نظر میرسد ادامه مســير كنونی نتيجهای جز تشديد رفتار گستاخانه آمريكا و طرف غربی را به همراه نخواهد داشت. بايد طرحی نــو در انداخت و بــا رفتاری جهادی و انقلابی با دسيسه دشــمن مقابله كرد. هرگونه مماشــات و كوتاهی در اين امر تبعات ســنگينی برای كشور و مردم به همراه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.