خيز مجلس و وزارت امور خارجه براي مقابله با آمريکا

Shargh - - ديپلماسي -

کليات طرح مقابله با اقدامات آمريکا تصويب شد

کليات طرح مقابله با اقدامــات خصمانه آمريکا تصويب شــد؛ روز گذشــته کميســيون امنيت ملي و سياســت خارجي مجلس شوراي اسلامي، در جلسه فوقالعــادهاي، کليــات طــرح مقابله بــا اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريکا در منطقه را تصويب کرد. اين نشست با حضور سيدعباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه کشــورمان؛ حسن قشقاوي، معاون کنسولي، مجلس و امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه، اعضاي کميســيون امنيت ملي و سياســت خارجي برگزار شــد. کليات طــرح مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا با رأي مثبت تمامي نمايندگان عضو کميسيون تصويب شد.سهشنبه هفته گذشته، کنگره آمريــکا طرح وضــع تحريمهاي جديد عليــه ايران، روســيه و کره شــمالي را با اکثريت آرا تصويب کرد. ۴۱۹ نفــر از نمايندگان مجلس آمريکا به طرح مربوط به اعمــال تحريمهــاي جديد عليه روســيه، ايران و کره شــمالي رأي موافق دادند و ســه نفر با اين طرح مخالفت کردند. همچنين عصر پنجشنبه تحريمهاي جديد ايران، روســيه و کره شــمالي در سناي آمريکا رأي آورد و بــا ۹۸ رأي موافق به تصويب رســيد. اين اقدام آمريکا با واکنش شديد روسيه روبهرو شد و آنها خواستار کاهش تعداد ديپلماتهاي آمريکايي مستقر در کشور روسيه شــدند؛ اما در ايران بر تأثير نهچندان بزرگ تحريمها تأکيد شــد؛ اگرچــه رئيسجمهوري، وزارت امور خارجه، رئيس مجلس شــوراي اسلامي در موضعگيريهــاي جداگانهاي تأکيــد کردند ايران پاســخ اين اقدام آمريکا را خواهد داد. علي لاريجاني، رئيس مجلس شــوراي اسلامي، از همين منظر تأکيد کرد: «اگرچه مصوبه آمريکاييها چيز جديدي نبوده و بخشهايي به تحريمها اضافه شده...، ترديدي نيست اين مصوبه آمريکا نشــان ميدهد آنها نتوانســتند در مسير عادي کارشان را جلو ببرند؛ بنابراين با دستپاچگي و عصبانيت به اين مســير رفتنــد». لاريجاني با تأکيد بر اينکه با ايــن مصوبه آمريکاييهــا مقابله خواهد شــد، افزود: «مصوبه آمريکاييها مقدار زيادي جنبه تبليغاتــي دارد و مواد مغذي آن کم بوده و حواشــي زيادي دارد؛ بنابراين بايد به اين موضوع توجه شود که در دام آنها نيفتيم که قصد دارند مســير را به سمت ديگري بکشــانند. بايد از مزيتهاي مختلف استفاده کرد تا پاســخ آمريکاييها داده شود؛ البته در شوراي هستهاي به اين موضوع توجه شده و متن طرحي که در مجلس دراينباره يک ماهي روي آن کار شده نيز در حال آمادهشدن است که تقريبا نکات درخور توجهي را دربر دارد و درحالحاضر در کميســيون امنيت ملي مجلس پيگيري ميشــود». طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا در هشت بخش و شش ماده با رأي قاطع تصويب شد. علي لاريجاني، رأي بالاي مجلس را نشــانگر عزم ملت بر مبارزه با آمريکا دانســت؛ او گفت: «آمريکاييها اين پيام را بهدرستي درک کنند که اين اقدامات آنها مقابله با ملت ايران است و مجلس با تمام وجــود مقابل اين اقدامات خواهد ايســتاد.» کمال دهقانــي، نايبرئيس کميســيون امنيت ملي، درباره اين طرح گفت: «مجلس با اين مصوبه قانوني ميخواهــد جلوي اقدامــات بيثباتکننده آمريکا در منطقه را بگيرد؛ طرحي با ضمانتهاي اجرائي بالا که در واکنش به نقض عهد آمريکا در اجراي بندهاي ۲۶ ، ۲۸ و ۲۹ برجــام اســت ».علاءالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز تأکيد کرد: «ايران با اين مصوبه پاســخ محکمي را در جهت دفاع از حق ملت ايران به آمريکا ميدهد، چون آمريکا بايد ادب سياسي را ياد بگيرد، معنايي ندارد که با تغيير دولت، يک توافق بينالمللي که پس از ماهها مذاکرات فشرده و سخت با حضور شش کشور که پنج کشــور آن عضو ثابت و اصلي شوراي امنيت سازمان ملل هستند و تمام اعضا از جمله خود آمريکا نيز آن را امضا کردهاند، زير سؤال برود و مفاد آن نقض شود .»

تا نقض فاحش برجام فاصله داريم

حالا کليــات اين طرح در جلســه فوقالعاده روز گذشــته با همراهي نماينده وزارت امــور خارجه به تصويب رســيد. ســيدعباس عراقچي، رئيس ســتاد پيگيــري اجــراي برجــام، گفــت: «وزارت خارجه با پيشنويس طرح تهيهشده در کميسيون امنيت ملي و سياســت خارجي مجلس کاملا موافق است و نياز اســت در مقابل حرکات خصمانــه و خبيثانه آمريکا بهويــژه بهدليل آثاري که در اجــراي برجام ميگذارد و منافــع جمهوري اســلامي ايــران از ايــن توافق را کاهش ميدهــد، اقدام مقتضي انجام شــود. اتفاق نظر کاملي در کميســيون و مجلس دراينباره وجود دارد». معاون حقوقي و بينالملل وزارت امور خارجه تأکيــد کرد : «نقض بندهــاي ۲۶ ، ۲۸ و ۲۹ برجام را از سوي آمريکاييها شاهد هســتيم و به عکسالعمل مناســب نياز دارد و خوشــحاليم که يــک اتفاقنظر کامل در کميسيون دراينباره وجود داشت و انشاءالله قانون مراحل خود را طي خواهد کرد و پاسخ محکم جمهوري اسلامي ايران به اين اقدام آمريکا نشان داده خواهد شد ». هفته گذشته کميسيون مشترک ايران و کشورهاي ۱+5 تشکيل جلسه داد. عراقچي درباره نتيجه اين جلسه ميگويد: «ما همواره نقض برجام توسط آمريکا را به اين کميسيون گزارش داده و ثبت کردهايم. چندين نامه تاکنون از سوي محمدجواد ظريف بــراي فدريکا موگريني، رئيس کميســيون مشترک برجام، نوشته شــده و از او خواستيم بين کشورهاي عضو برجام توزيع شود.»

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.