وزارت خارجه در بخش اقتصادی چابکتر میشود

Shargh - - ديپلماسي -

سخنگوی وزارت خارجه، با دفاع از عملکرد اين وزارتخانه در حوزه اقتصادی گفت: در حال بررسی ســازوکارهای تقويت ســاختار اقتصادی وزارت امور خارجه هســتيم. اساســنامه وزارت خارجه به چارت ســازمانی اين وزارتخانه ربطی ندارد. بهرام قاســمی افزود: برای تغيير در ســاختار وزارت خارجه و تقويت يــا اضافهکردن بخشهايی به چــارت اين وزارتخانه از نظر اساسنامه مشــکلی نداريم؛ چراکه بهطورکلی اساســنامه وزارت خارجه تعيينکننــده آيين رفتاری کارکنان و ديپلماتهای وزارت خارجه است؛ بنابراين اساســنامه هيچ مانعی را برای تغيير و جابهجايی در بخشهای مختلف وزارت خارجه و چارت تشکيلاتی آن ايجاد نکرده اســت و کســانی که صحبت از لزوم تغيير اساســنامه وزارت خارجه میکنند، آگاهی لازم را نســبت به اين اساســنامه، مبنا و نــوع ارتباط آن با چارت وزارت خارجه ندارند. مجتبی ذوالفقاری، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نيز از تشکيل معاونت ديپلماســی اقتصادی در وزارت خارجه خبر داده و به ســايت خانه ملت گفته بود: در وزارت خارجه کشور معاونت ديپلماســی اقتصادی با حوزه گســترده در نظر گرفته شــده اســت که بعد از تأييد هيئت دولت و رياســتجمهوری ضعــف در اقتصــاد بينالمللی جبران خواهد شد؛ بنابراين ديگر لازم به اعمال تغيير از بيرون به دستگاه ديپلماسی نيست. اينکه وضعيت ديپلماسی اقتصادی کشور در سالهای اخير مناسب نبوده، کاملا محرز اســت. انتظار میرفت ســالهای گذشته دستگاه ديپلماسی در اين زمينه اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.