گفتوگوی ايران و روسيه درباره موضوعات دوجانبه

Shargh - - ديپلماسي -

مهدی سنايی، سفير جمهوری اسلامی ايران در مســکو با ايگور مورگولوف، معــاون وزير خارجه روســيه، ديــدار کرد و دو طــرف دربــاره موضوعات همکاریهای دوجانبه گفتوگــو و تبادلنظر کردند. وزارت خارجه روســيه روز پنجشــنبه اعــلام کرد: در ديدار مورگولوف و سنايی طيف وسيعی از موضوعات همکاریهای دو کشــور مطرح و بررسی شد. در اين ديدار به اجرا و تحقق توافقهای بين ايران و روسيه در جريان ديدار حسن روحانی، رئيسجمهوری اسلامی ايران، از مســکو و مذاکــرات وی بــا ولاديمير پوتين، همتای روسی خود، توجه خاص شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.