م رد ون آزمومنزوئلابرا ا مج م دميونتخکابرااتسمعيؤسدسارن پاي سصرندزوقمرأیينميروندچاوز

Shargh - - جهان -

تنــش و آشــوب در ونزوئلا امــروز با برگزاري انتخابات مجمع مؤسســان براي بازنویســي قانون اساســي بــه مرحلــهاي سرنوشتســاز وارد ميشــود. اعتصاب، راهپیمایي و برگــزاري رفراندوم غیررســمي ازجمله شــیوههایي بوده کــه مخالفان نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، در چهار ماه اخیر به آنها متوســل شــدهاند تا دولت را از این اقدام منصــرف کنند. مادورو از انتخابات مجمع مؤسســان بــه عنوان عامــل ایجاد ثبــات و راه نجات کشــور از وضعیــت کنوني یاد ميکنــد و هوادارانش این اقدام را در ادامــه انقلاب بولیواریایي و خط سوسیالیســتي هوگو چاوز، رئیسجمهور ســابق ونزوئــلا، ميدانند کــه اجازه نميدهــد بار دیگــر طبقه ســرمایهدار بر سیاست کشــور حاکم شود. به نظر برخي تحلیلگران، اپوزیســیون ونزوئلا یعني «میزگرد اتحاد دموکراتیک» معــروف به «ماد» نیــز آلترناتیو مشــخصي براي این وضعیت نداشــته و فقط ميخواهد از این اعتراضات مردمي براي تثبیت جایگاه خود و پیادهســازي نسخه نئولیبرالي در اقتصــاد بهره بگیرد. هرچند همین حالا نیز ونزوئلا باوجود حضور سوسیالیستها در قدرت، با تورم ۷۰۰درصدي دســتوپنجه نرم ميکند. شاید به همین دلیل باشــد که مخالفان، تشکیل مجمع قانون اساســي را کوششــي براي حضور بیشــتر در قدرت از ســوي مادورو ميدانند که به واسطه همین مشکلات عدیده، شــانس زیادي براي ریاســتجمهوري مجدد براي خود متصور نیست.

تمام ابهامات مجمع ملي

اصلاح و بازنویســي قانون اساســي امر بدیعي در تاریــخ معاصر ونزوئلا نیســت. هوگو چاوز، ســلف و پدر سیاســي مادورو نیز اندکي بعد از بهدســتگرفتن قدرت در ســال ۱99۱، خواســتار بازنویســي و اصلاح قانون اساســي ونزوئلا ازســوي یک مجمع ملي شد،

با این تفاوت که چاوز بــا برگزاري یک رفراندوم خیال خــود را از بابت حمایت مردمــي راحت کرد ولي این بار، مادورو دســتور تشــکیل مجمع قانون اساسي را صادر کرده اســت. از دیگر سو، دقیقا مشخص نیست که روند بازنویســي قانون اساسي قرار است چقدر به طول بینجامد و در فاصله یک سال مانده به انتخابات ریاســتجمهوري ونزوئلا، این مســئله شــائبههایي را ایجــاد ميکنــد چراکه این مســئله بــدون تردید،

بهتعویقافتادن انتخابات ریاستجمهوري را به دنبال خواهد داشت. ازجمله انتقاداتي که به تشکیل مجمع مؤسســان قانون اساسي وارد ميشــود، این است که مادورو تاکنون جزئیاتي درباره تغییرات قانون اساسي و اینکــه چطور ایــن تغییرات ميتواند به مشــکلات اقتصادي و سیاسي این کشــور پایان دهد، ارائه نداده و به گفتن حرفهایي کلي بسنده کرده است. اما شاید از میــان اظهارات نزدیکان او بتوان به سمتوســوي قانون اساســي جدید پي برد؛ براي نمونه، طبق گفته «دیوســدادو کابلا»، قائممقام اول حزب سوسیالیست ونزوئلا، ســلب مصونیت قضائــي قانونگذاران یکي از تغییرات قانون اساســي جدید خواهــد بود. علاوه بر بازنویســي قانون اساســي، مجمع مؤسســان ملي ميتواند جایگزین مجلس ملي کنوني شود یعني تنها شــاخهاي از دولت که در کنترل مادورو نیست. برخي منتقدان بر این باورند که قانون اساسي جدید با ایجاد یک کنگره به سبک و سیاق کوبا، قوه مقننه را به «بله قربانگوي» قوه اجرائي بدل خواهد کرد.

جنگ شهر و روستا

درواقع یکي از علــل مخالفت با انتخابات مجمع مؤسســان، نحوه انتخاب نمایندگان است که به زعم منتقدان نتایج آن به ســود حزب حاکم رقم ميخورد. در این سیســتم، ۳۶۴ نماینــده از تمامــي ۲۳ ایالت ونزوئلا، انتخاب ميشــوند که هر بخش شــهري، یک نماینده و مراکــز ایالت، دو نماینده خواهند داشــت. اما برخــي از پرجمعیتترین ایالتهاي ونزوئلا داراي بخشهاي شهري اندکي بوده در حالي که ایالتهاي کوچکتر ممکن اســت تعداد زیادي بخش شــهري داشته باشــند. این به آن معني است که ایالتي مانند میراندا که حدود سه میلیون جمعیت دارد، از فالکون کــه یک میلیون جمعیــت دارد، چهــار نماینده کمتر خواهد داشــت. بر این اســاس، از مناطق روســتایي که مــادورو از محبوبیت بیشــتري برخوردار اســت، نمایندگان بیشــتري به مجمع مؤسســان راه خواهند یافت و از شــهرهاي بزرگي مانند کاراکاس، نمایندگان کمتري. بســیاري از احزاب اپوزیسیون به همین علت این رأيگیــري را بایکوت کردهاند. با این اوصاف، فارغ از هــر نتیجهاي که در این انتخابات رقم بخورد، بدون تردیــد روز یکشــنبه پایان کشــمکش میــان دولت و معترضان نخواهد بود.

هــدف از برگزاري ایــن رفراندوم انتخاب ۴۵۴ نماینده براي تشــکیل مجمع قانون اساســي به منظور بازنویسي قانون اساسي کشور است. ۳۴۶ عضو این مجمع با رأي مستقیم و مخفي مردم انتخاب خواهند شد و ۱۸۱ عضو دیگر نیز ازسوي اعضاي هفت بخش اجتماعي ازجمله گروههاي بومي، کسبه، دهقانان و دانشــجویان انتخاب ميشوند که عموما به عنوان گروههاي وفادار به مادورو شناخته ميشوند. به عبارت دقیقتــر، دهقانان و ماهیگیران )۱۶ نماینده(، کارگران )۷9 نماینده(، دانشــجویان )۲۴ نماینده(، معلولان )پنج نماینده(، بازنشستگان )۲۸ نماینده(، کسبه )پنج نماینده(، اعضاي شوراي شهر )۲۴ نماینده( و افراد بومي )هشت نماینده( در این مجمع خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.