گزينه نظامی جايگزين میز مذاکره

Shargh - - جهان -

اوایــل ماه جاری میــلادی وقتی کرهشــمالی اعلام کرد اولین موشــک بالستیک بینقارهای خود را آزمایش کرده اســت، تحلیلگــران دفاعــی هشــدار دادند این موشــک میتواند تا خاک آلاسکا برسد. اولینبار بود که پیونگیانگ نشــان میداد موشــکهایش میتواند در حرف هم که شــده به خاک آمریکا برسند. اما آزمایش موشــکی روز جمعــه کرهشــمالی نقطــه عطفی در آزمایشهای این کشــور بود. حالا کارشناسان میگویند برد این موشــک بینقــارهای بــه چندین شــهر بزرگ ایالاتمتحــده از جمله لسآنجلس، شــیکاگو و حتی نیویورک میرسد. کرهشــمالی هم آزمایش این موشک را هشــداری شدید برای آمریکا خوانده و رسانههای این کشور هم به نقل از کیمجون اون رهبر کرهشمالی اعلام کردند اکنون تمامی شــهرهای ایالاتمتحده در تیررس این موشکاند.

در ماههــای اخیر تنش میان کرهشــمالی و آمریکا و همپیمانــان منطقهایاش بالا گرفته بود اما پیشــرفت اخیــر کرهشــمالی خطر جنــگ در منطقــه را افزایش داده اســت. روز گذشته مقامات ارشــد ایالاتمتحده و کرهجنوبی «گزینه نظامی» را در پاســخ به حرکت اخیر پیونگیانگ مورد بررســی قــرار دادند و ســئول هم از واشنگتن خواســت یگانهای دفاع موشکی بیشتری در این کشور مستقر کند.

پس از آزمایش موشــکی روز جمعه، ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشــترک ارتش آمریکا و دریاسالار هری هریس رئیس مرکز فرماندهی پاســیفیک آمریکا بــا ژنرال لی ســون جین رئیس ســتاد مشــترک ارتش کرهجنوبی تماس گرفتند. بهگفته سخنگوی دانفورد در این تماس تلفنی ژنــرال دانفورد و هریس تعهد جدی آمریــکا به اتحاد دو کشــور را بیان کردنــد و گزینههای نظامی را در پاسخ به این آزمایش موشکی مورد بررسی قــرار دادند. کرهجنوبی گفت آمریکا پاســخی قاطع به این آزمایش موشــکی خواهد داد. مقامهای کرهجنوبی گفتهانــد آمریکا بمبافکنهــای رادارگریــز و ناوهای هواپیمابر به منطقه خواهد فرستاد.

موشک هواســونگ ۱۴، جدیدترین موشک بالستیک ســاخت کرهشــمالی که روز جمعه آزمایش شــد، در آبهای منطقــه اقتصادی ژاپــن فرود آمــد. تازهترین آزمایش موشــکی کرهشــمالی به گفته پنتاگون ساعت ۱۱:۴۱جمعهشب به وقت محلی صورت گرفت و بهگفته مقامات ژاپنی این موشک ۴۵ دقیقه پرواز کرد و تا ارتفاع نزدیک به سههزارکیلومتری بالا رفت. چنین آزمایشی در این وقت، به گفته کارشناســان غیرعادی است اما هنوز دلیل این کار مشخص نیســت. تاکنون هیچ موشکی از اســتان چاگانگ در نزدیکی مرز چین شلیک نشده بود. ژاپن و کرهجنوبی، همسایگان کرهشمالی، نشستهایی اضطــراری برای بررســی این آزمایش موشــکی برگزار کردند و شــینزو آبه، نخســتوزیر ژاپن گفت کشورش «همه اقدامات لازم» را برای تأمین امنیت شــهروندان خود انجام میدهد.

رکس تیلرســون وزیر خارجه ایالاتمتحده هم روز شــنبه آزمایش موشکی کرهشــمالی را «نقض آشکار» قطعنامههای شــورای امنیت ســازمان ملــل خواند و انگشــت اتهام را به ســمت چین و روســیه هم نشانه گرفــت. تیلرســون در بیانیهای گفت: «چین و روســیه بهعنــوان تأمینکننــدگان اصلــی اقتصادي پیشــرفت برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک کرهشمالی مسئولیتهای ویژهای در این تهدید روبهرشد برای ثبات منطقهای و جهانی دارند».

یــک مــاه پیــش پکــن ادعاهــای دونالــد ترامپ رئیسجمهوری ایالاتمتحده مبنی بر مسئولیتداشتن پکن در قبال برنامههای موشــکی کرهشمالی را رد کرد و گنگ شوانگ ســخنگوی وزارت خارجه این کشور هم به خبرنگاران گفت: «بهنظرم ایــن اظهارات یا به دلیل فقدان دانش درســت و کامل درباره این مسئله است یا انگیزههای ناخوشایندی که تلاش میکند مسئولیت را بر گردن دیگری بیندازد».

روز شــنبه وزارت خارجــه چیــن بــدون اشــاره به اظهــارات تیلرســون از پیونگیانــگ خواســت «بــه قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل احترام بگذارد و همه اقداماتی را که میتواند موجب تشــدید تنش در شبهجزیره کره شــود، متوقف کند». چین همچنین مثل همیشــه از طرفهای مربوطه خواست برای جلوگیری از تشــدید تنش با احتیــاط عمل کنند. به بــاور برخی تحلیلگران اینکه براســاس گمانهها موشک بینقارهای اخیر کرهشــمالی میتواند به خاک آمریکا برسد، چین را نگران امکان حمله آمریکا به کرهشمالی کرده است.

بونی گلاســر رئیس بخش چین در مرکز مطالعات راهبــردی و بینالمللــی که اندیشــکدهای مســتقر در واشنگتن اســت، گفت: «تا پیش از این پیشبینی اینکه دولت ترامپ واقعا گزینههای نظامی را برای ازبینبردن برنامه موشکی کرهشمالی در نظر داشت، دشوار بود. اما بعد از آزمایش موشک بینقارهای روز جمعه درخواست بازگشت به میز مذاکرات بیش از پیش غیرواقعی جلوه میکند. در واقع دیپلماسی درحالحاضر بسیار بعید به نظر میرسد». بااینهمه کارشناسان دیگری هم هستند کــه گزینه نظامی را دور از ذهن میدانند و بر این باورند که تا کرهشمالی نقطهای در آمریکا را هدف قرار ندهد، واشنگتن دســت به اقدامی نظامی نمیزند. به باور این دســته از کارشناســان مردم آمریکا آماده جنگی دیگر نیســتند و ازهمینرو برای مقابله با این گزینه هر کاری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.