دور جدیدی از بحران

Shargh - - جهان -

کاخ ســفید اعلام کرد، رئیسجمهوری آمریکا لایحه تحریمهای جدید علیه روســیه، کرهشمالی و ایــران را امضا میکند تا به مرحله اجرا برســد. براســاس بیانیه کاخ سفید در روز جمعه، «دونالد ترامپ »، رئیسجمهوری آمریکا، پیشنویس اولیه لایحــه تحریمی علیه روســیه را خوانده و پس از بررسی مؤلفههای حساس آن نسخه نهایی آن را که به اتفاق آرا از سوی کنگره آمریکا تصویب شد، بررسی کرده است.

با امضــای تحریمهای روســیه، ترامپ نهتنها وارد نــزاع تــازهای با مســکو خواهد شــد، بلکه اختیــارات خود برای لغــو این تحریمهــا را هم از دســت خواهــد داد. گرچه موافقــت ترامپ با تحریم ایران و کرهشــمالی قابل پیشبینی بود، اما کاخ سفید در چند هفته گذشــته درباره موافقت رئیسجمهوری با تحریمهای روســیه، اظهارات متفاوتی ارائه کرده بود.

درهمینحــال، ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روســیه، روز جمعه در گفتوگوی تلفنی با رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا، گفت روسیه آماده اســت تا روابطش بــا آمریکا را عادی کــرده و با این کشــور در زمینه مسائل مهم جهانی براساس برابری، احتــرام متقابل و ایجاد تــوازن در منافع به همکاری بپردازد. لاوروف به تیلرســون اظهار کرد، تصمیم مســکو برای کاهش تعداد کارمندان دیپلماتیــک آمریکا در روســیه بــه دلیل «برخی اقدامات خصمانه واشــنگتن» است. وزیر خارجه روســیه اعلام کرد، تحولات اخیر نشــان دادند که سیاست آمریکا در دست دشمنان روسیه آن را به تکیه بر شیوههای مقابله سوق میدهد.

خانهتکانی در کاخ سفید

همچنین دونالد ترامپ اعلام کرده اســت که «جان کلی»، وزیر امنیــت ملی را بهعنوان رئیس دفتر خود منصوب کرده است؛ این در حالی است که او ابتــدا در توییتی خبر جایگزینی جان کلی را با رینــس پریبس اعلام کرده بود. رئیسجمهوری آمریــکا نوشــت: خوشــوقتم که به اطلاع شــما برســانم که ژنرال جان اف کلی را بهعنوان رئیس دفتر کاخ ســفید منصوب کردم. او یک آمریکایی بزرگ است.

ترامپ ســپس به هنگام بازگشــت از نیویورک در فــرودگاه «واشنگتندیســی» در گفتوگــو با خبرنگاران ضمــن تمجید از کارنامــه جان کلی، تأکید کرد: رینس پریبس مرد خوبی اســت. رینس پریبــس پیش از انتصــاب بهعنــوان رئیس دفتر دونالــد ترامپ در نوامبــر ۲۰۱۶، دبیر کمیته ملی حــزب جمهوریخواه بود. پریبس پس از انتشــار خبــر انتصــاب جان کلــی بهعنوان رئیــس دفتر رئیسجمهوری آمریکا در گفتوگو با «سیانان» تأکیــد کرد پیشتر اســتعفای خود را بــه دونالد ترامپ ارائه کرده بــود. او افزود: پرزیدنت ترامپ از تواناییهای سیاســی بالایی برخوردار اســت و من در این یکســالونیم شاهد آن بودهام. او حق دارد با آوردن چهرهای تــازه، اقدامات جدیدی را آغاز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.