روزنامهنگاران ارشد ترکیه در زندان ماندند

Shargh - - جهان -

دادگاهی در ترکیه پس از رسیدگی به اتهامات روزنامهنگاران بازداشــتی «جمهوریت» هفت نفر را موقتا آزاد کرد، اما چهار عضو ارشد این روزنامه در زندان باقی ماندند. به گزارش رویترز، براساس حکم دادگاه مســتقر در استانبول، مراد صابونجو، ســردبیر، آکین آتالای، دبیر کمیته اجرائی، کادری گورســل و احمد شــیک، از خبرنگاران شــاخص روزنامه جمهوریت، همچنان در بازداشــت بهسر خواهند برد. این افراد بیش از ۲۶۰ روز اســت که در بازداشت بهسر میبرند.

دلیــل ادامــه بازداشــت ایــن چهــار نفــر «ســنگینبودن اتهامها» عنوان شــده اســت، اما هفت روزنامهنــگار دیگر این روزنامــه، از جمله موســی کارت، کاریکاتوریســت زندانی، موقتا و تا زمان برگزاری جلســه بعدی دادگاه آزاد شــدند. آزادی این هفت نفر نیز مشــروط است؛ یعنی آنها حق خروج از کشــور را ندارند و باید بهطور مرتب خود را به پلیس معرفی کنند.

درهمینحــال، دفاعیــه احمد شــیک، یکی از روزنامهنــگاران باقیمانده در زنــدان، در روزهای اخیــر بارهــا بین کاربــران شــبکههای اجتماعی ترکیه به اشــتراک گذاشته شده است. او در دادگاه گفت: «آنها بــه ما میگویند زانــو بزنید. اعضای این حکومت فاســد، با مزدوران اسلحهبهدســت و مســتبدانش باید بهخوبی بدانند که من تا امروز تنها در برابر مادر و پدرم زانو زدهام و هرگز در برابر شخص دیگری زانو نخواهم زد.»

دادســتانهای ترکیه مجموعا ۴۳ سال زندان برای کارکنــان این روزنامه درخواســت کردهاند. آنها این روزنامهنگاران را به هدف قراردادن رجب طیب اردوغان، رئیسجمهــوری ترکیه، از طریق «روشهای جنــگ غیرمتقارن» متهم میکنند. به ادعای آنها، جمهوریت به کنترل شــبکه فتحالله گولن، اسلامشــناس ترک ســاکن ایــالات متحده، درآمده بود و برای «پوشــاندن اقدامات گروههای تروریستی » تلاش میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.