شاهد خاقان عباسی، نخستوزیر جدید پاکستان

Shargh - - جهان -

منابــع خبری میگویند حزب حاکم پاکســتان، شاهد خاقان عباســی، وزیر نفت سابق این کشور را بهعنــوان نخســتوزیر موقت انتخــاب کرده است. به گزارش بیبیسی، انتخاب آقای عباسی ۵۸ساله به دنبال کنارهگیری نواز شریف، از سمت نخســتوزیری صورت گرفته است. او هفته آینده در نشســت مجلس بهعنوان نخســتوزیر جدید معرفی خواهد شد. دیوان عالی پاکستان در ادامه رســیدگی به اتهامهای فســاد علیه نواز شریف و فرزندانش، از او ســلب صلاحیت کرد و به دنبال آن آقای شــریف کنارهگیری کــرد. انتظار میرود آقای عباسی به طور موقت نخستوزیری پاکستان را بر عهده داشته باشد. همچنین از شهباز شریف، برادر نواز شــریف بهعنوان نخســتوزیر آتی یاد میشــود. او باید از ســمت خود بهعنوان سروزیر ایالــت پنجاب کنارهگیری کند و با شــرکت در یک انتخابات میاندورهای وارد مجلس پاکستان شود. او پس از ورود به مجلس میتواند نخســتوزیر پاکستان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.