استعفای رئیس بزرگترین حزب مخالف دولت ژاپن

Shargh - - جهان -

«رنهو موراتا»، رئیــس بزرگترین حزب مخالف دولــت ژاپن )دموکرات(، به دلیــل آنچه ناتوانی در بهبودبخشــیدن به اوضاع این حزب عنوان شده، از مقام خود اســتعفا داد. به گزارش ایرنا، وی تصمیم خود به کنارهگیری را در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد و گفت بــا توجه به شکســت در انتخابات ماه جاری میلادی در انتخابات شورای کلانشهر توکیو، بهترین گزینه ســپردن رهبری حــزب به یک رئیس جدید اســت. حزب دموکرات پــس از آنکه در این انتخابات شکست خورد و فقط توانست پنج کرسی از میان ۱۲۷ کرسی شــورا را کسب کند، دچار نوعی سردرگمی شدید شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.