اعتراض به مرگ سیاهپوست زندانی در لندن

Shargh - - جهان -

در پی کشتهشدن یک مرد سیاهپوست در بازداشت پلیس لندن، معترضان منطقهای در شــرق این شهر را مســدود کرده و با پلیس ضدشورش درگیر شدند. گروهــی از جوانان انگلیســی کلاه بر ســر در مقابل مغازهای که این جوان ۲۰ســاله سیاهپوســت به نام «راشــان چارلز» پیش از مرگ در آنجا دیده شده بود، تجمع کردند. چارلز به دلیل جراحات وارده از ســوي پلیــس در بیمارســتان درگذشــت. معترضان تلاش کردند تا جــاده «کینگزلند» را ببندنــد و برای این کار با اســتفاده از ســطلهای زباله و بلوکهای سیمانی موانعی ایجاد کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.