سوریه برای بازگشت آوارگان امن نیست

Shargh - - جهان -

رولا امین، ســخنگوی کمیســاریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان، گفت: وضعیت فعلی سوریه ناامن بوده و اجازه بازگشــت پناهجویان به ســوریه را نمیدهد و هیچیک از حقوقشان نیز محقق نمیشود. امین با اشــاره به اینکــه هیچ قطعنامهای از ســوی کمیســاریا درخصوص پناهجویان سوری صادر نشده است، ثبت هرگونه اســمی از سوی کمیساریا را که با هدف بازگرداندن ۷۵۰ خانواده پناهجو به سوریه باشد، تکذیب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.