داعش: جنگ آتی ما در اروپاست

Shargh - - جهان -

یکی از اعضای خارجی داعش که گفته میشــود اصالتــا آفریقایــی بوده و در ســاختار اعضای ارشــد داعش اســت، بارها در ســخنانش تأکید کرده جنگ آتی این گروه تروریســتی با اروپاســت. در دوره اخیر تعداد اعضــای خارجی داعش کاهش یافته اســت اما ســلطهجویی آنها با کنــارزدن نیروهای محلی و دردســتگرفتن زمام امــور بعد از شکستشــان در موصل افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.