تداوم آتشبس در عرسال

Shargh - - جهان -

توافق آتشبس میان حزبالله و جبهه النصره در بلندیهــای عرســال ادامــه دارد و تماسهــا بــرای اجرای بقیه بندهای مربوط به عقبنشــینی تروریســتهای النصره و دیگر شورشیان به همراه خانوادههایشان و انتقال آوارگان از عرسال به داخل سوریه و آزادی پنج نفر از اسرای حزبالله، در حال اجراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.