آمریکا در دوراهی ترکیه یا ونزوئلاشدن

Shargh - - جهان - منبع: ایندیپندنت

«دونالــد ترامــپ»، رئیسجمهور آمریکا، با توجه به اقدامات فراقانونی اخیــرش علیــه هرگونه چالشــی که متوجــه دولتش باشــد، آمریــکا را با ریســک تبدیلشدن به کشــوری مثل ترکیه یــا ونزوئلا مواجه کرده اســت. درحالحاضــر به نظر میرســد ترکیه همچنــان بــه دنبــال عضویــت در اتحادیه اروپا است اما از زمان کودتای نافرجام جولای ســال گذشته تاکنون تعداد دستگیرشــدگان در این کشور از ســوی دولت «رجبطیب اردوغان»، رئیسجمهوری ترکیــه، به حدود ۵۰ هزار نفر رســیده و دهها هــزار کارمند دولت نیز شغلشان را از دست دادهاند و اکنون نیز اردوغان دست به کمپینی علیه خبرنگاران و فعالان مخالف خود به اتهام تبانی با دشمنانش زده است.

در ونزوئــلا نیز تلفــات دور جدید تظاهــرات ضددولتــی از عــدد صد عبــور کــرده و «نیکلاس مــادورو»، رئیسجمهــور ونزوئــلا، بــه دنبال بازنویســی قانون اساســی بهعنوان راهــی برای کنــارزدن موانع اســت. همچنیــن «رودریگــو دوترتــه»، رئیسجمهــور فیلیپین، نیــز بهتندی به منتقدانش تاخته و به آنها نســبت به تبلیغ علیــه کمپینش برای مقابله بــا قاچاقچیان مواد مخدر با اســتناد به نگرانیهای حقوقبشــری هشدار داده است. معمولا از آمریکا بهعنوان جایی کــه دموکراســی در آن معنی دارد یاد میشــود و این کشور نسبت به آنچه تبعات انحراف از این مســیر میخواند به دیگران هشدار میدهد.

بااینحال مشــکل این اســت که درحالحاضر در صدر سلسلهمراتب آمریکا اکنون دیگــر وضعیت چندان خــوب نیســت. آیا در دولــت آمریکا تلاش شــده تا اســتقلال قوه قضائیه تضعیف شــود؟ بله. آیا تلاش شــده که بــه روزنامهنگاران حمله شــده و به طور علنی درباره به زندانانداختن آنها خیالپردازی شود؟ بله. آیا تلاش شــده کمپین ارعاب علیه کسانی که علیه شــما تحقیقات انجام میدهند بــه راه بیفتد؟ بله. آیــا در خفا درباره راههــای جدید و امتحاننشــده برای باقیمانــدن در قدرت در صورت بروز یــک فاجعــه ازجمله بــا عفو حتی خودش، صحبت شده است؟ بله.

دونالد ترامــپ، مادورو یا اردوغان نیســت. او همچنیــن دوترتــه هــم نیســت، هرچند دولت ترامپ به این مردی که خــود را قصــاب مجرمان نامیده روی خوش نشــان داده است. بااینحــال رفتــار ترامــپ همــواره غیرقابــل پیشبینــی بــوده و هرچه بیشتر با پیشرفت تحقیقات مربوط به ارتباط کمپینش با روسیه آزاردهندهتر میشــود. او حتــی بــا کنــارزدن وفادارترین دوســتانش هم مشــکلی ندارد و از نظر او وفاداری یک خیابان دوطرفه نیست.

ما بایــد پیشبینی ایــن وضعیت را میکردیم. به خاطر داشــته باشید کــه ترامــپ یکبــار قاضــی مربوط به پرونــده دانشــگاهش را به دلیل اصالــت مکزیکی بیکفایــت خواند. همچنین او بــه دادگاههای آمریکا به دلیل مسدودکردن تلاشهایش برای ممنوعکــردن ورود اتبــاع مســلمان و پناهجویــان به آمریــکا حمله کرد. در عین حــال او جیمــز کومی، مدیر ســابق افبیآی، را هــم اخراج کرد و همچنــان تــلاش میکند دســت بــه خــرابکاری و تضعیــف رابرت مولر، بــازرس ویــژه پرونــده ارتباط بــا روســیه، بزنــد. او همچنیــن به اعضای تیم حقوقــیاش گفته که به بررســی اهرمهای مربــوط به اختیار رئیسجمهــور برای عفــو مجرمان ازجملــه حتــی خــودش بپردازند. بنابرایــن آمریــکا بهاینترتیب کمکم در حال تبدیلشدن به یک جمهوری صوری و ضعیف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.