مسئلۀ علم در ایران

Shargh - - انديشه - موسی اکرمی ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قیمت: ۲۷000 تومان

تعامل درخوری میان علم و فلســفه علــم پدیــد نیامــده و پژوهشهای چندانی نیز در این زمینه صورت نگرفته اســت. کتاب «مســئله علم در ایران » که به تازگی انتشار یافته مجموعهای از گفتوگوهــا، ســخنرانیها، و یادداشــتهای موســی اکرمی است کــه به رابطه علم و فلســفه در نظام دانشــگاهی ایــران پرداخته اســت. نویسنده در بخشــی از مقدمه خود بر این کتاب آورده: «حفظ حریم علم در برابر فلسفه و مابعدالطبیعه عمومی در هر گونه فلســفهورزی و علمورزی، برای پاکیزگی و سلامت هر کدام از آنها بســیار ضروری است. این امر در کشور ما ضرورت و فوریت بیشتری دارد زیرا علیرغم وجود ســنت گرانســنگی از مابعدالطبیعه عمومی در فلسفه چیره در این ســرزمین و وجود دانشــمندان برخــوردار از روششناســی علمــی )مانند ابنهیثم و ابوریحان بیرونی( در دوران پیــش از پدیدآیی و چیرگییابی علم مــدرن عوامل زیادی در کشــور وجود دارنــد که هم رهــزن عقلاند و افــراد و نهادها را بــه علل و دلایل گوناگــون به ســوی گونــهای ضدیت دانسته یا نادانســته با علم از یک سو و آشفتهاندیشی در دایره فلسفهورزی از ســوی دیگر میرانند یا میکشانند. از ایــنرو پاسداشــت دســتاوردهای ســترگ پیشــینیان در روش و نگرش علمی از یکسو، و فلسفهورزی دقیق و ســنجیده و معیارین از ســوی دیگر وظیفه همگان، به ویژه نزد سکانداران برنامهریزی آموزشــی و پژوهشــی و آموزگاران و پژوهشــگران در تراز عالی آموزش و پژوهش است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.