کیفرخواست قاتل آتنا اصلانی صادر شد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

رئیــس کل دادگســتری اردبیــل از صــدور کیفرخواســت برای قاتــل آتنا اصلانــی دختربچه پارسآبادی خبــر داد. حجتالاسلاموالمســلمین قاصــدی، رئیس کل دادگســتری اســتان اردبیل، از صدور کیفرخواســت برای قاتل آتنا اصلانی خبر داد و بــه میزان گفــت: مطابق با تأکید ریاســت محترم قــوه قضائیه، این پرونده در کمترین زمان، به صورت فوقالعاده و با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان رسیدگی شــد و درنهایت، کیفرخواســت عامل این جنایت امروز صادر شد.

وی ادامــه داد: هنوز زمان برگزاری دادگاه تعیین نشده اســت و محاکمه قاتل در اولین فرصت برگزار میشــود. 29 خرداد ماه، مصادف با 24 ماه مبارک رمضان بعــد از افطاری، خبــری در تلگرام مبنی بر گمشــدن دختربچه هفتســاله به نام آتنا اصلانی در شهرســتان پارسآباد منتشر شد. پدر آتنا سالها بود که در خیابان پزشــکان پارسآباد دستفروشی میکرد و پوشاک میفروخت. در این میان، دختربچه هفتسالهاش گاهی همراه پدر میشد تا به او کمک کنــد. روز حادثه هم آتنا کنار بســاط پدرش بود. آن روز، وقتی پدر مشغول گفتوگو با مشتری بود، آنجا را ترک کرد و دیگر هرگز بازنگشت.

تلاش برای یافتن او ادامه داشــت تا اینکه حدود 20 روز پــس از ایــن اتفاق، یعنــی 19 تیرماه، پلیس جســد او را در خانه مظنونی که بازداشت شده بود، پیدا کــرد. متهم که از پنج روز بعد از دزدیدهشــدن آتنا در حال بازجویی شــدن بود، جســد دختربچه را به طور ماهرانهای در پارکینگ خانه خود جاســازی کــرده بود. دادســتان اردبیل همــان روز از اعتراف متهــم به قتل خبر داد و بر رســیدگی فوقالعاده به ایــن پرونده تأکید کــرد، پرونده با نظارت دادســتان مرکز اســتان وارد فرایند رسیدگی شد. با حضور سه پزشــک متخصص در پزشکی قانونی، کالبدگشایی و نمونهبرداری انجام شــد. به گفته عتباتی، با گذشت مــدت طولانی از قتل، تیم پزشــکی آثار آزار و اذیت جنســی را تأییــد کرد. محســنیاژهای، ســخنگوی دســتگاه قضا نیز درباره ایــن پرونده گفت: در همان لحظه که اعلام شد این دختربچه مفقود شده، همه مســئولان اســتانی با جدیت تمــام از جمله نیروی انتظامی، نیروهای امدادی و هلال احمر و دادستانی و سایر دستگاهها بلافاصله وارد کار میشوند و همه بررسیها و بازرسیهای لازم را انجام میدهند. وی ادامه داد: در بررســیهای اولیــه، نتیجهای حاصل نمیشــود، در نتیجه به افرادی مظنون میشــوند؛ از جمله به فردی که اکنون در بازداشــت اســت و براساس قرائن و شــواهدی این فرد را تحت تعقیب قرار میدهند. براساس گزارش دادستانی، این فرد در ابتدای بازداشت که هنوز به قتل اعتراف نکرده بود، به همسر خود پیغام میدهد که مقداری مواد مخدر را در یک قسمت از محل مســکونی مخفی کردهام که آنها را جابهجا کنید. حجتالاسلاموالمســلمین محســنیاژهای ادامه داد: همسر وی از این موضوع نگــران میشــود و موضــوع را اطــلاع میدهد که بلافاصلــه پــس از آنکــه بــرای بررســی میروند، به جنازه میرســند و بــه این ترتیب مســئله دنبال میشود. ســخنگوی دســتگاه قضا تصریح کرد: در اثنای رســیدگی به این قتل فجیع و دلخراش، متهم به یک مــورد دیگر اعتراف میکنــد که من مدتها قبل هم خانم دیگری را به قتل رســاندهام و مثلاً در فلان قســمت در چاهی جنازه وی را رها کردهام که با همه تحقیقاتی که انجام شــده، هنوز آثاری از آن جسد کشــف نشده است. البته، چون این مسئله هم مهم اســت و هم حقالله و هم حقالناس محسوب میشــود، موضوع در حال پیگیری است؛ اما به غیر از اعتراف خود این فرد هنوز اسناد و مدارک و آثاری از آن جســد در محوطهای که وی گفته، پیدا نشــده اســت؛ اگر تکلیف این موضوع روشــن شود هرچه سریعتر به این پرونده نیز رسیدگی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.