حبس و جزای نقدی؛ مجازات ربودن بازيگر مشهور

Shargh - - حوادث -

شرق: پدر و دایی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران که در یک ســناریو این بازیگر را ربوده و بهزور به کمپ ترک اعتیاد برده بودند، به جــرم آدمربایی به حبس و جریمه مالی محکوم شدند.

بــه گــزارش خبرنــگار ما، چنــدی پیــش یکی از بازیگران طنز شناختهشده ســینما و تلویزیون به اداره پلیــس مراجعه و از پــدر، دایی و دوســت پدرش به اتهام آدمربایی شــکایت کرد. او دراینباره به مأموران گفت: ســال 92 پدرم دچار مشــکلات مالی شــد و از من درخواســت کمک کرد، برای همین نزدیک به 85 قطعه سکه را که در جشــنوارههای مختلف بهعنوان جایزه دریافت کرده بودم به پدرم دادم، پس از گذشت چندسال از پدرم خواستم 85 سکهای را که به او داده بودم پس بدهد، اما او سکهها را پس نداد و موضوع را بــا داییام مطرح کرد. او ادامه داد: دایی من از مدتها پیش به دلیل شرایط زندگیام به من حسادت میکرد، بــا اینکه بارها به او کمک مالی کرده بودم، اما بهخاطر حســادتش به من با یکدیگر اختلاف داشتیم. به همین دلیل زمانی که پدرم موضوع را با او در میان گذاشــت، نقشه بردن من به کمپ ترک اعتیاد را کشید تا آبرویم را ببرد. پدر و داییام سال گذشته یکبار مرا به زور اسلحه به کمپ ترک اعتیاد بردند تا وانمود کنند معتاد هستم، امــا پس چندســاعت از کمپ خارج شــدم و از ترس آبرویم از آنها شــکایت نکردم تا اینکه بار دیگر آنها مرا بهزور به کمپ ترک اعتیاد بردند.

این بازیگر مشــهور روز حادثه را اینطور شرح داد: در خانه خــواب بودم، ناگهان پــدر و داییام همراه با مــرد غریبهای بالای ســر من آمدند و بهزور مرا ســوار آمبولانــس کردند تا به کمپ ترک اعتیاد ببرند، کمی با آنها درگیر شــدم، اما درنهایت آنها مرا سوار آمبولانس کردند و به کمپ بردند که پزشک آن مرکز پس از اینکه متوجه شــد به هیچگونه مواد مخــدری اعتیاد ندارم، با خــروج من از کمــپ موافقت کــرد. بهاینترتیب با توجه به شــکایت این بازیگر و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه متهمان صادر شد و پرونده در اختیار شعبه هشــتم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده قرار گرفت. در ابتدای جلسه نماینده دادســتان کیفرخواســت را قرائت کرد، سپس شــاکی در جایگاه حاضر شــد و بار دیگر شکایت خود را علیه متهمان مطرح کرد. با پایان گفتههای شــاکی، پدر این بازیگر در جایگاه ایســتاد و گفت: مدتی بود به رفتار پسرم مشکوک شده بودم و فکر میکردم به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده است، به همین خاطر موضوع را با برادر همسرم در میان گذاشتم و از او کمک خواستم، او نیز به من گفت پســرم را به کمپ ترک اعتیاد ببریم. سپس دایی این بازیگر در جایگاه ایستاد و گفت: مدتی پیش خواهرم به سراغم آمد و از من خواست به پسرش که معتاد اســت کمک کنم، برای همین از دوستم که مدیر یکی از کمپهای ترک اعتیاد بود، کمک خواستم و همــراه او، خواهرزادهام را به کمــپ بردیم. با پایان گفتههــای او مادر ایــن بازیگر در برابر قضات ایســتاد و گفت: همســر و بــرادرم دروغ میگویند، پســرم به هیچگونه مواد مخدری اعتیاد ندارد، اما همســرم قبلا بــه مواد مخدر معتاد بود و برای همین بیشــتر اوقات توهم دارد. ســپس نوبت به راننــده آمبولانس و مدیر کمپ رســید. آنها نیز گفتند ما قصد آدمربایی نداشتیم و فکر میکردیم شــاکی اعتیاد دارد، برای همین زمانی که پدر و داییاش از ما کمک خواســتند، سعی کردیم به آنها کمک کنیم.

با پایــان گفتههای متهمان و شــاکی، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و پدر این بازیگر را به هشت میلیون تومان جریمــه نقدی، دایــیاش را به 18 ماه حبس و راننده آمبولانس و مدیر کمپ را به یک ســال حبس محکوم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.