نقدی بر شلیکهای شتابزده پلیس در هفتههای اخیر

Shargh - - حوادث - عبدالصمد خرمشاهي

در هفتههــای اخیر دو حادثه تیراندازی از ســوی مأموران نیــروی انتظامی یکی در متروی شــهرری و دیگــری در میدان المپیک منجر به فــوت یک مرد و یک زن شد که بازتاب گستردهای در رسانهها و فضای مجاز دانست و مجددا این سؤال که مأموران انتظامی در چه شرایطی و چه مواقعی اجازه تیراندازی دارند، در اذهان عمومی شــکل گرفــت. دراینباره باید اولا به قانون مربوطه نگاه کنیم و ثانیا شــرایط و اوضاع و احوالی را که منجر به وقوع حادثه شــده است، مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم. لازم به توضیح است که در قانون نحوه بهکارگیری اســلحه از سوي نیروهای مســلح در موارد ضروری مصوب سال 1373 به چند مطلب مهم اشــاره شده اســت؛ اول شرایط مأموری کــه حق تیراندازی دارد، مطابق مــاده 2 قانون مأمور باید اولا دارای سلامتی جسمی و روانی باشد، ثانیا در راســتای مأموریت محوله آموزش لازم را دیده باشد ثالثــا با قانون و مقررات بهکارگیری ســلاح آشــنایی کامل داشته باشد، رابعا تسلط کامل به سلاحی که در اختیارش گذاره شده، داشته باشد.

دوم اینکــه در چــه مواردی مأمــوران انتظامی و نظامی حــق بهکارگیری ســلاح را دارنــد؛ اولا برای دفــاع از خود در برابر فرد یا افرادی که با ســلاح گرم یا ســرد حمله میکنند ثانیا برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون ســلاح به مأمور حمله کنند و اوضــاع و احوال و وضعیت طوری باشــد که بدون بهکارگیری سلاح مأمور یا مأموران نتوانند از خود دفاع کنند ثالثا در مواردی که مأموران مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شــده و جان آنان در خطر است، رابعا برای دستگیری سارق و راهزن و کسی که اقــدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد خامســا درباره فرد یا افراد بازداشتشده که در حــال انتقال، مبادرت به فــرار میکنند در صورتی که اقدامات دیگری برای دستگیری آنان نتوان انجام داد. البته لازم به توضیح است در شرایط فوق آنچه مسلم اســت و مطابق همین قانون، اخطار کافی از ســوی مأمور انتظامی است، ضمن آنکه ابتدا باید تیر هوایی شلیک شود و سپس تیراندازی از کمر به پایین باشد و متعاقبا تیراندازی کمر به بالا را رعایت کند. با توجه به فیلمی که از حادثه مترو گرفته و در فضاهای مجازي پخش شده اســت، به نظر میرســد در زمان حادثه بخشی از شــرایط فوق لحاظ نشــده و تحقق نیافته است و شــاید بازتاب نه چندان خوشایند این موضوع در افکار عمومی نشئتگرفته از همین امر بوده باشد. آنچه مســلم اســت قضاوت نهایی در این خصوص بــا مرجع قضائــی مربوطه اســت که بایــد با کمک کارشناســان ذیربط و ســایر ادله و مدارک و تصاویر موجود باشــد؛ البته برای تنویر افــکار عمومي درباره مأمــور که به تمکیــن در چارچوب قانــون و ضوابط دقیقا نیاز به بررسی و تحقیقات کافی و مستند از فرد دارد تا بتواند موضوع را مشــخص کنــد و دراینباره تصمیمگیري شــود. اما آنچه مهم است و دستمایه این نگارش مختصر شده، این است که همانطور که میدانید نیروی انتظامی براســاس قانون حافظ جان مردم بوده و عهدهدار امنیت جامعه است حوادثی از این قبیل که موجبات شــک و تردید و سؤال در اذهان عمومی نســبت به عملکرد مأمور یا مأموران یادشده را فراهــم میکند، در مجموع ممکن اســت زحمات و تلاش ســایر مأمــوران وظیفهشــناس و خدوم این نیرو را کمرنگ کنــد. در حادثه مترو به گفته اصحاب فن و کارشناســان مربوطه میشــد با توسل به ابزار و روشهای مناســب دیگری از مــردم که مورد هجوم فرد مهاجم قــرار گرفته بودند، دفاع کرد و جلوی این اتفاق را گرفت و طبعا چنانچــه نامبردگان پختهتر و ســنجیدهتر عمل میکردند، موجب تعدیل هیجانات و تبعات منفی ناشــی از حادثه میشــدند. تیراندازی مستقیم و از فاصله نزدیک حسب آنچه گفته و نوشته شده، عجولانهترین دفاع ممکن از سوی مأمور مربوطه بوده است. انتظار جامعه از مسئولان نیروی انتظامی این اســت که با آموزشدادن هرچهبیشتر مأموران و تربیت مأموران زبده و کاربلد در مواقع بحرانی بتوانند با حوصله و تحمل بیشتر حادثه را مدیریت کنند تا از این به بعد شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.