قتل فرزند خشن به دست پدر

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی که پســر بیشفعال خود را خفه کرده، ادعا کرد قصد کشــتن فرزندش را نداشته و نتوانسته خودش را کنترل کند. صبح روز گذشته مرد میانسالی که در پی درگیری خانوادگی پسر 21ساله خود را خفه کرده اســت، برای ادامــه روند قانونــی تحقیقات در دادســرای جنایی تهران حاضر شد و با ابراز پشیمانی از قتل تنهاپسرش گفت او زندگی را برای من و همسر و دخترم ســخت کرده بود اما با وجود این، ما مراعات او را میکردیم، اما فکر نمیکردم خودم بلایی ســر او بیاورم. چهارشنبه هفته گذشته مأموران کلانتری 119 مهرآباد جنوبی در پی تماس تلفنی، مرگ پسر جوانی را به بازپرس کشــیک قتل تهران خبــر دادند. به این ترتیــب بازپرس منافیآذر در محل حاضر و با خانهای بههمریخته روبهرو شــد. مادر مقتول و همســر مرد متهم به قتل در تحقیقات اولیه گفت: پسرم از کودکی بســیار شیطنت میکرد و همه جا را به هم میریخت بههمیندلیل او را پیش دکتر بردیم و متوجه شــدیم دچار بیشفعالی اســت و تا قبل از این ماجرا سه بار بستری شده و تحت نظر پزشک بود. ما میدانستیم او دچار ناراحتی اعصاب است و مراعات او را میکردیم اما زندگی با او دردســرهای خاص خودش را داشت مثلا من برای اینکه او ســربازیاش را تمام کند، بارها به پــادگان رفتم چون نمیخواســتم بــا کارت قرمز معاف و در ســابقهاش ثبت شود. با وجود این او دائم من و خواهر 11ســالهاش را کتک میزد و همیشه یک چاقو زیر تشــکش گذاشــته بود و هرکسی که میآمد میگفت من میخواهم با این چاقو مادر و خواهرم را بکشــم. اخیرا هم همسرم برای اینکه من و دخترم در امان باشیم ما را به خانه مادرم فرستاد. در ادامه مرد 45ساله درباره علت درگیری منجر به قتل به بازپرس منافیآذر گفت: قصد داشتم پسرم را برای تحصیل به آلمان بفرستم، دقایقی قبل از حادثه به سراغم آمد و پرسید آیا بلیت هواپیما برایش گرفتهام؟ وقتی جواب منفی دادم، شروع به شکستن وسایل خانه کرد من هم بــرای اینکه او را مهار و آرام کنم پارچهای را که دم در دستشــویی گذاشته بودیم تا سوسک نیاید، برداشتم و به دور گردنش پیچیدم، اصلا قصد کشتن او را نداشتم اما ناگهان دیدم کبود شــد و وقتی پارچه را رها کردم بــه زمین افتاد و و کار از کار گذشــته بود. صبح دیروز اعضای این خانواده در شعبه ســوم دادسرای تهران حضور یافتند و مادر مقتول با اعلام رضایت به بازپرس منافیآذر گفت: من از همسرم شکایتی ندارم. بازپرس جنایی دســتور بازداشت متهم به فرزندکشی را صادر کرد تا تحقیقات درخصوص پرونده ادامه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.