عاملان جنایت به اشد مجازات برسند

Shargh - - حوادث -

خانواده «بنیتــا» در بیانیهای ضمن تشــکر از آحاد مردم و رســانهها از مســئولان قوه قضائیه خواستند پرونده بنیتا را در سریعترین زمان ممکن در دستور کار قرار دهند و عاملان این جنایت را به اشد مجازات برسانند.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه خانواده «بنیتا» که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفت، به شــرح زیر است: «امروز صبح باز هم با صدای گریههای معصومانه دردانهمان «بنیتا» سراسیمه چشم گشــودیم و به ســوی گهوارهاش شتافتیم. او نبود امــا با هر تکانی که به گهــواره میدادیم آرام میگرفتیــم تا شــاید دخترکمان کــه اکنون در آغــوش امن پدر و مــادر نیســت، آرام بگیرد. جگرگوشهام تنها خدا میداند در آن چند ساعت نفسگیری که بی ما گذراندی چقدر بیقرار بودی و به دنبال آغوش ما گشــتهای. اما دخترکم دیگر نباید بترسی دنیا جای امنی برای فرشتهها نیست. تــو پرواز کردی و ما اکنون هــر روز و هر لحظه با درآغوشکشــیدن گهواره خالیات داغ ســنگین دلمان را مرور میکنیم.

مــردم عزیز ایران در این فرصت بر خود واجب میدانیــم که با قامتــی خمیده و دلی شکســته قدردان شــما باشــیم کــه در روزهــای جانگداز پرپرشدن فرزندمان، ما را تنها نگذاشتید و مهربانانه در کنــار ما بودید و همچنین از همه رســانههای کشورمان که مسئولانه در کنار ما بودند صمیمانه قدردانی میکنیم. امید که با مجازات عاملین این فاجعه بزرگ و چارهاندیشــی مسئولانه برای عدم تکرار چنین جنایاتی، دیگر شاهد عزادارشدن هیچ خانوادهای در غم ازدستدادن فرزند دلبندشان به شکلی چنین تلخ و مظلومانه نباشیم.

بنیتای ما رفت و حال خواسته ما این است که به فکر بنیتاهای ایرانمان باشیم و نگذاریم افرادی چنیــن بیرحمانــه آنها را از ما بگیرنــد. ما اینک بسیار امید و اطمینان داریم که قوه محترم قضائیه مانند همیشه به بهترین و سریعترین شکل ممکن پرونده بنیتای مظلوم ایرانزمین را در دســتور کار قــرار خواهد داد و عاملان این جنایت را به اشــد مجــازات خواهد رســاند، تا دیگر هیــچ کودکی اینگونه غریبانه به جای گهوارهاش در سینه خاک به خواب نرود.»

هفتم مرداد سال 1396،خانواده بنیتا قلعهنویی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.