گاماسیاب نوجوان 16ساله را به کام مرگ کشاند

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی شهرســتان هرسین از غرقشدن نوجوان 16ساله در رودخانه گاماسیاب خبــر داد و گفــت: نداشــتن مهارت شــنا علت وقــوع این حادثه بوده اســت. ســرهنگ «همت علیشــکری» اظهــار کــرد: در پی اعــلام مرکز فوریتهای پلیســی 110 مبنی بــر وقوع یک مورد غرقشــدگی در رودخانــه گاماســیاب، بلافاصله مأموران پاســگاه شیرز براي بررســی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افــزود: بنا بــر اظهارات شــاهدان عینی و تحقیقات انجامشــده مشــخص شــد نوجوانی 16ساله ساکن کرمانشــاه به دلیل نداشتن مهارت شــنا در رودخانه گاماســیاب غرق شده است. این مقام انتظامی تصریح کرد: با کمک اهالی روســتا جسد از داخل رودخانه بیرون کشیده شد و پس از حضور عوامــل اورژانس در محل و انجام مراحل احیا، متأســفانه نتیجهای حاصل نشــد، بنابراین جســد متوفی برای سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی انتقال یافت. ســرهنگ شکری در پایان از همه شــهروندان و مســافران خواست به منظور جلوگیری از بروز حوادث مشــابه، از شناکردن در محلهــای غیرمجاز و دارای تابلوی شــناممنوع بهشدت پرهیز کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.