قتل همسر زیر ضربات شلنگ

متهم دوست همسرش را صیغه کرده بود و بعد از مدتی همسر خود را متهم به خیانت کرد

Shargh - - حوادث -

شرق: پرونده قتل زنی که در پی درگیری با هووی خود، از سوی شوهرش آنقدر کتک خورده که جانش را از دست داده است، با درخواســت مادر مقتول مبنی بر قصاص رســیدگی شــد. به گزارش خبرنگار ما، دو سال قبل، به مأموران پلیس خبر دادند زنی جوان بر اثر جراحاتی که بر بدنش وارد شــده، جان خود را از دســت داده است. نزدیکان این زن که ژیلا نام دارد، به مأموران گفتند جسد ژیلا را بیجان در خانهاش پیدا کردهاند و اصلا نمیدانند چــه اتفاقی برای او افتاده اســت. 13 روز بعد از حادثه، مردی به نام جلال خود را به پلیس معرفی کرد و گفت ژیلا همســر اوســت و عامل قتل خودش است. این مرد گفــت: ژیلا به من خیانت کرده بود و من هم برای اینکه او را تنبیه کنم، کتکش زدم؛ اما نمیدانم چطور شــد که او جانش را از دســت داد. من هم موضوع را به برادرم اطــلاع دادم و بعد هم فرار کردم؛ امــا بعد از چند روز، تصمیم گرفتم خودم را تسلیم مأموران کنم.

تحقیقات مأموران نشان داد جلال همسر دیگری هم داشته اســت و بعد از اینکه بین دو هوو اختلاف پیش آمده، لاله، همسر دوم جلال، علیه ژیلا صحبت کرده و ظن این مرد را نسبت به همسر اولش برانگیخته و باعث این درگیری شده است. با توجه به شکایت اولیای دم و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرســتاده شد. در جلسه رسیدگی که روز گذشته در شــعبه دوم برگزار شــد، ابتدا نماینده دادســتان در جایگاه حاضر شد و درخواست صدور حکم قانونی کرد. ســپس نوبت به اولیای دم رسید. دختران مقتول اعلام کردند درخواست دیه دارند و خواهان قصاص پدرشان نیستند؛ اما مادر ژیلا اعلام کرد درخواست قصاص دارد و حاضر است سهم دیه نوههایش را هم بدهد. سپس نوبت به متهم رســید. او اتهام را قبول کرد و گفت: من و ژیلا زندگی خوبی داشــتیم و لاله هم دوست ژیلا بود که به خانه مــا رفتوآمد میکرد. یک روز به من گفت دنبال شوهر میگردد و من هم گفتم مگر دست خودم کج اســت که نتوانم تو را بگیــرم و او را صیغه کردم. ژیــلا هم از این موضوع مطلع بود و چیزی نگفت. آنها رابطه خوبی با هم داشــتند تا اینکه یک روز لاله به من گفت دوربینی در خانه من و ژیلا کار گذاشــته و متوجه شــده ژیلا به من خیانت میکند. او فیلمهایی را به من نشان داد که متوجه شدم مردی غریبه به خانهام آمده و بــا ژیلا هم رابطه نزدیکی دارد. خیلی از این وضعیت ناراحت شدم؛ اما به روی خودم نیاوردم تا بتوانم خودم مــچ ژیلا را بگیرم. متهم دربــاره روز حادثه گفت: ژیلا چند بار تماس گرفت و از من پرسید چه موقع به خانه میروم. ســؤال او باعث شد شک کنم و زودتر از زمانی که گفته بودم، به خانه رفتم. جلوی در خانه که رسیدم، متوجه شــدم زنم ترک موتور همان جوانی که در فیلم دیده بودم، نشست و آنها رفتند. تا مقابل خانه آن جوان هم تعقیبشان کردم؛ اما داخل نرفتم. به خانه برگشتم و منتظر شــدم تا همسرم بیاید. وقتی آمد، از او پرسیدم کجا رفته است. جواب درستی نداد و من هم از ناراحتی و عصبانیــت، گفتــم میدانم به من خیانــت کرده و با پسری رابطه دارد. او هم حرفم را رد نکرد و گفت فقط میخواســته با آن پسر غذا بخورد و رابطه خاصی با او ندارد. متهم گفت: قصد کشتن همسرم را نداشتم؛ فقط میخواستم او را تنبیه کنم. به حیاط رفتم و با چاقویی که دســتم بود، تکهای از شیلنگ را بریدم. حتی چاقو را کنار شیر آب گذاشتم که مبادا زنم را بکشم. بعد با تکه شــیلنگ، او را حسابی کتک زدم. بدنش خونی شد؛ اما فکر نمیکردم با ضرباتــی که میزنم، بمیرد. به حیاط رفتم و چند دقیقه بعد برگشــتم و با جسد زنم روبهرو شدم. موضوع را به برادرم و همسرش خبر دادم و بعد هم خودم فرار کردم؛ اما بعد از چند روز خودم را تسلیم پلیس کردم.

متهــم درباره اینکه چطور همســر صیغهایاش که دوست همســر اولش بوده، در خانه دوربین کار گذاشته اســت، گفت: آنها با هم اختلاف پیدا کرده بودند و لاله برای اینکه از ژیلا انتقام بگیرد، چنین کاری کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.