مرگ ۲ مرد پس از شنای شبانه در بابلسر

Shargh - - حوادث -

میزان:

دو مرد در پی شــنای شبانه در منطقه شــناممنوع جان خــود را از دســت دادند. علی روســتایی، رئیــس جمعیت هلال احمر بابلســر گفت: جمعهشــب دو نفر از مسافران اهل خمین که در ســواحل بابلسر اقدام به شــنا کرده بودند، غرق شــدند. وی افزود: این حادثــه در حالی رخ داد که شــنا در شب ممنوع است و وضعیت دریا نیز بســیار مواج بود. روســتایی با بیان اینکه افراد مذکور در پارکینگ سوم بابلسر غرق شدند، گفت: جســد یکی از غرقشــدگان در پارکینگ ششــم و دیگری در منطقه شــهرک دریاکنــار از آب بیرون کشیده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.