علی احمدی: همین امتیاز را تیتر کنید

Shargh - - ادبيات هنر . -

فرانک آرتا: ششمین جشــنواره فیلم «شهر» با تقدیر از ژاله علو، فاطمه معتمدآریا، محمود کلاری و زندهیاد حبیبالله کاسهســاز از 9 تــا 14مردادماه در پردیس ســینمایی ملت برپا میشود. سیدعلی احمدی، دبیر جشــنواره، روز گذشــته در نشســت خبری عنوان کرد: «تلاش کردیــم تا زمان برگزاری این جشــنواره را ثابــت کنیم و بهتریــن زمان برای برگزاری آن اردیبهشتماه است. امیدواریم بتوانیم این جشــنواره را در تقویم جشنوارههای ایرانی قرار دهیــم». او ادامــه داد: «باوجود اینکه مؤسســه «تصویر شــهر» زیرمجموعه شــهرداری است، اما هزینــه این جشــنواره را از فروش بلیت در گیشــه ســینما تهیه میکنیــم و بهجز یک مــورد که برای ساخت فیلم از بودجههای در اختیار شهردار تهران کمک گرفتیم، از هیچ بودجه دولتی یا نیمهدولتیاي استفاده نشده اســت». احمدی درباره برنامههای ویژه جشــنواره گفت: «از آژانس فیلم تهران با 30 فیلم مســتند و کوتاه رونمایی خواهد شد و بعد از آن آثار دیگر مؤسســه تصویر شــهر در حوزه شهر تهران در ایــن درگاه تقدیم علاقهمندان میشــود. از دیگر برنامههای جنبی در این آژانس، جشــنواره آنلاین اســت که بهتدریج به آن اضافه خواهد شد و همچنیــن افتتاحیــه فیلم «21 روز بعــد» نیز در روز اول جشــنواره برگــزار خواهد شــد». او افزود: «تور فیلمبرداری در شــهر با حضــور پیتر جیمز، از فیلمبرداران بــزرگ دنیا، در این دوره از جشــنواره برگــزار خواهد شــد و کتاب جزوهای بــه نام «یک تجربه» که شــامل تجربیات شش فیلمساز است و همچنین جزوه فیلمسازی با موبایل در ایام جشنواره بــه علاقهمندان تقدیــم میشــود». همچنین در حاشیه نشســت، گفتوگویی کوتاه با دبیر جشنواره انجام دادیم که به این شرح است:

بعــد از گذشــت شــش دوره از برپایــی «جشــنواره فیلم شهر »، شــخصا چه تحلیلی از کیفیت برگزاری آن تا امروز دارید؟

اگر فکر کنیم که بینقص برگزار شده و به اهداف رسیدهایم، اشتباه فکر کردهایم. خودتان میدانید که میزان توفیق و عــدم توفیق هر اتفاقی در حوزههای مختلف بهخصوص فرهنگ به حواشی و پارامترهای مختلف بســتگی دارد. بههرحال اینکه «جشــنواره فیلم شهر » نخستین جشنواره درباره سینمای شهری است به نظرم قابل دفاع است. در دورههای مختلف شــاهد اتفاقات خوبی بودیم که حتما نواقصی هم داشــته اســت. حتما این دوره هم نواقصی خواهد داشت؛ ولی اینکه شــش دوره آن برگزار شده اتفاق بزرگی است؛ یعنی من اگر شخصا جای مسئول ارشد فرهنگی بودم، این جشنواره را تقویت و همزمان آن را در شــهرهای مختلف برگزار میکردم. بههرحال امروزه سینما بهترین ابزار در ترویج گفتمان مدیریت شــهری؛ از مســائل زیســتمحیطی و آلودگــی تا اجتماعی و سایر موارد است که قطعا نقش بسزایی دارد.

به نظر شما که تاکنون فیلمهای جشنواره را دیدهاید، چقدر فیلمسازان توانستهاند در ترسیم واقعیات و مسائل شهری موفق عمل کنند؟

شــهر ما زیباییها و وجوه مثبتــی دارد که حتی ممکــن اســت از نگاه من و شــمای شــهروند هم بهدور مانده باشــد، ولی تکیه سینمای ما عموما به زیباییهای شــهر کمتر بوده است. البته نمیخواهم ســینما را متهم کنم، اما بههرحال نــگاه هنرمند و فیلمساز در سینما برایند عمومی از نگاه جامعه هم هست. بنابراین اغلب فیلمهای شهری بهخصوص تهــران در این فضا میگذرد. به همین دلیل واقعیت این اســت که نمیتوانیم تصویر درست و واقعی از شهرمان را در سینمای ایران شاهد باشیم.

دلیل آن چیست؟

به ایــن دلیل که یا مــا در نشــاندادن کژیها و ناراســتیها افــراط میکنیم یا اینکه اگــر بخواهیم واقعیــات را نشــان بدهیم فیلم بهاصطــلاح به اثر سفارشی تبدیل میشود که شعارزده به نظر میرسد! کمتــر پیش آمــده که حــدی از تعــادل در فیلمها رعایت شــود. چون به نظرم این شــهر پر از تهدیدها و فرصتها یا زیباییها و مشــکلات اســت. حالا اگر نســبتی از این دو قطب را در فیلمها داشــته باشیم، آنوقت شاهد تصویر درستی از شهرمان خواهیم بود و حتی برای کســانی که شــهر ما را تاکنون ندیدهاند قابل توجه میشــود. چون من و شــما داریم در این شهر زندگی میکنیم و ناظر همه راستیها و کژیها هســتیم. مخلص کلام اینکه آثار ســینمایی موجود برایند مسائل شهرمان نیستند!

چرا مثلا فیلمی مانند «ســوفی و دیوانه» در این جشنواره به نمایش درنیامد؟

چون از سوی داوران انتخاب نشد. درحالیکه این فیلم زیباییهای شهر تهران را نشان میدهد و خودم بیشترین کمک و حمایت معنوی را برای ساخت این فیلم ارائه دادم.

جالب اســت. درعوض فیلم «ســدمعبر» که نگاه انتقادی به شــهرداری تهــران دارد در جشنواره به نمایش درمیآید که برای جشنواره امتیازی محسوب میشود؟

)میخندد( لطفا همین امتیاز را تیتر کنید. عرضم این اســت که همانطور که نقــد میکنیم، به نکات مثبت و ســازنده هم توجه داشــته باشــیم. به قول دوستی که ميگفت آدم زنده نیاز به تشویق دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.