میگفتم لابد عمر نوح دارد

Shargh - - ادبيات هنر . - محمود حسینیزاد

مدیا کاشیگر را 33 سال بود که میشناختم. یعنی از اوایل دهه 60، همان سال که هر دو بهعنوان مترجم رسمی دادگســتری قبول و همزمان مشــغول به کار شــدیم. دوســتیمان از همان زمان آغاز شــد و ادامه یافت. آنچه بیش از هر چیز در مدیا کاشیگر مایه حیرتم بود معلومات وسیعش در زمینههای مختلف و متنوع بود؛ آنقدر که گاه بهشوخی به او میگفتم تو لابد عمر نوح داری چون گردآوردن این همه معلومات فقط از آدمی با عمر نوح برمیآید. در ترجمه، حیطه کاریاش بســیار متنوع بود و این را با یک نگاه به کتابهایی که در زمینههای مختلــف ترجمه کرده، میتوان فهمید. هرچه را میخواند و میپسندید و حس میکرد به درد فضای ادبی ما میخورد و گرهــی از کار ادبیات ایران میگشاید، ترجمه میکرد؛ از شعر بگیر تا نمایشنامه و نقد ادبی و... گرچه این اواخر بیشتر روی ترجمه نقد و نظریه ادبی متمرکز شده بود و کارهای مهمی را هم در این زمینه ترجمه کرد. بیــن ترجمههایش بیش از هرچیز ترجمه «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی معروف شده است هرچند معتقدم ترجمههای دیگری داشت که از این ترجمه مهمتر بود و لازم اســت به آنها هم توجه شود. در داستاننویسی هم سبک خاص خودش را داشــت. به زبان فرانسه بسیار مســلط بود. یکی از کارهایش را در زمینه ترجمه ادبیات نمایشــی بســیار دوســت داشــتم و آن تلفیقی بود از نمایشنامههای ژان ژنه که با عنوان «خاطرات یک دزد» توسط کامبیز اســدی روی صحنه رفت. همواره بــه ادبیات دیدی منصفانه داشــت و در عین اینکه گاه عصبانی میشد اما عصبانیتش موقتی بود و آن نگاه منصفانه را اغلب در قضاوتهایش دربــاره ادبیات رعایت میکرد. جدا از انتخابهایش در ترجمه، بــا دو جایزه ادبی «یلدا» و «روزیروزگاری» هــم قدمی مهم برای ادبیات ایران برداشــت. این هــر دو جایزه از بهترین و درســتترین جوایز ادبی ایران بود، چون کاشــیگر برای این جایزهها داوران خوبــی را انتخاب کرد. خانهاش هم ســالها پایگاهی بود برای جمعشــدن و ملاقات تعداد زیادی از نویســندگان و شــاعران و مترجمــان و دیگر اهالی فرهنگ و هنر. همیشه برنامههای زیادی در سر داشت. پروژههایــی که میگفت باید به انجامشــان برســاند. نمیدانم چهقــدر فرصت کرد که تمــام این کارها را انجام دهد اما امیدوارم دستکم توانسته باشد بیشتر پروژههایی را که برایشان برنامهریزی کرده بود به انجام رسانده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.