دوشنبههای «تناولی» در موزه هنرهای معاصر

Shargh - - ادبيات هنر . -

گــروه هنر: همزمــان با برگــزاری نمایشــگاه «پرویز تناولــی و شــیرهای ایران»، هر دوشــنبه یک سخنرانی همــراه با نمایــش فیلم در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشــود. این دوشــنبه، 9 مرداد، ساعت پنج بعدازظهر، دکتر لیلی ماحوزی ســخن خواهد گفت و در پی آن فیلم « نقطه و شــیر» ســاخته ســروناز علمبیگی درباره پرویز تناولی نمایش داده میشود.

لیلی ماحوزی پزشــک متخصص غدد است که پرورشیافتنش در خانوادهای اهل فرهنگ و هنر و ادبیات او را به تناولی و هنر او نزدیک کرده اســت. او درباره خود میگوید: سرنوشتم آن بود که بیشتر ســالهای زندگیام را بیرون از ایران زمین سر کنم، ولی بخت خوش مرا به ســرزمین شیر، به سرزمین خورشــید بازگرداند. این شــور را در ســر دارم که پزشکی را با جادوی هنر به والایی برسانم و هنر را با شگفتیهای دانش غنیتر کنم. تلاش من در این راه مرا در سال 1390 به کارگاه استاد تناولی رساند و از آن هنــگام با او روی پروژههای هیجانانگیزی کار کــردهام. هفــت منش شــیر پارســی که روی پوشــش جلد کتاب پرویز تناولی و شیرهای ایران از آن یاد شــده، میوه یکی از همنشینیها در کارگاه اوســت. در پی ســخنرانی لیلی ماحــوزی، فیلم مســتند «نقطه و شیر» ساخته ســروناز علمبیگی به نمایش در خواهد آمد. این فیلم ســیدقیقهای برای نخستینبار در آیین گشایش نمایشگاه «پرویز تناولی و شــیرهای ایران» به نمایــش درآمد و با اســتقبال بســیار گرم تماشــاگرانش روبهرو شد. علمبیگــی با اســتفاده از انیمیشــن و بــا نگاهی هنرمندانــه و ساختارشــکن و بــدون آوردن پرویز تناولی در برابــر دوربین، مســتندی درباره تناولی و اندیشــههای او ساخته اســت که به چهار وجه شخصیت هنری و فرهنگی او یعنی مجسمهسازی، نقاشی، نویســندگی و مجموعهداری نگاه میکند. فیلم پیشین ســروناز علمبیگی در ماه گذشته یک جایزه بینالمللــی دیگر را به کارنامــه او افزود و اکنون راهی جشنوارهای دیگر در اتریش است. در پایان نمایش پیشــین این فیلم در موزه، هوشــنگ گلمکانی منتقد و سردبیر ماهنامه فیلم، درباره این فیلم سخن گفت و کارگردان آن را ستود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.