انتخاب وزرای زن حداقل خواسته زنان

Shargh - - جامعه -

فاطمه فرهنگخواه: در روز 29 اردیبهشت 1396 مردم ایران شــاهد انتخاباتی پرشــور بــرای انتخاب دوازدهمین رئیسجمهــور خود بودند. اینک آخرین روزهــای یازدهمیــن دوره ریاســتجمهوری آقای روحانــی مــیرود که به تاریــخ بپیونــدد و در نیمه مردادماه دوره جدید آغاز خواهد شــد. توجه به رأی 24میلیونــی آقای روحانی در دوره دوم، مســئولیت رئیس اجرائی کشور را سنگینتر از دوره قبل خواهد کرد. اگر باور داشــته باشیم دولت، تداوم ملت است بنابرایــن مشــارکت اجتماعی و نظــارت بر عملکرد دولت، مسئولیت مدنی ما مردم خواهد بود.

پس از نزدیک به 40 ســال که از انقلاب اسلامی ایران میگذرد، مردم رؤســای جمهــور مختلفی را در رأس دولت تجربــه کردهاند. برخی با برنامههای توســعهای و ایدههایی برای عزت و سربلندی کشور کوشــیدند و برخی با بیبرنامگی کشــور را تا سرحد سقوط سوق دادند.

اما زنان با همه جفاهایی که در دورههای مختلف بر آنان روا شده، فارغ از اینکه چه کسی کاندیداست همواره در انتخابات شرکت و سعی کردهاند بهترین را از بین کاندیداهای موجود انتخاب کنند.

تاریــخ مردمحــور مــا، سرشــار اســت از تاریخ حذفکردنها و نادیدهانگاشــتنها. این نوع نگاه به زن در طول تاریخ هر نوع عاملیت را از زنان ســتانده اســت. اگر در ســدههای گذشــته نقش اجتماعیاقتصــادی زنــان شــرقی در فضــای خصوصــی و اندرونی خلاصه میشــد، زنان امــروز را نمیتوان با تعریفهای غلوآمیز صرفا در هالهای از معنویت به دور از عرصه عمومی نشاند و فقط مقام مادری آنان را ســتود، بلکه باید به زنان اعتمــاد کرد تا با حضور در عرصههای عمومی، شــانس آزمون و خطا را به دســت آورند و کارآزموده شوند. همانگونه که برای مــردان چنین فرصتی مهیا بوده اســت. یادگیری در فرایند اجرا امکانپذیر است و تا این شانس برای زنان مهیا نشــود، همواره با نبود نیــروی کارآمد در حوزه زنان مواجه خواهیم بود. زیرا احراز شــرایط، زمانی میســر میشــود که فرد تجربه کار در میدان عمل را به دســت آورد. در این ســالها افکار عمومی ایران شــاهد روشهای مســالمتآمیز و مدنی زنان برای مطرحکــردن مطالبــات و ایجاد تغییــرات ضروری در قوانیــن تبعیضآمیز بوده اســت، همچنین زنان خواهــان تغییر در سیاســتگذاریها به نفع حضور در دولت و نهادهای مختلف تصمیمگیری و اجرائی بودهاند، اما زنان به جای دریافت پاســخ مناســب با انواع بگیروببندها و تهمتهای ناروا مواجه شدهاند. زنان ایران هرگز تماشــاگران منفعل نبوده و نیستند. همــواره با تفکــر و رفتــار مدنی در جهــت ایجاد تغییرات مورد درخواســت از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نخواهند کرد، زیرا حق گرفتنی است. حقوق شهروندی، زن و مرد نمیشناسد، شامل هر دو جنس است. بنابراین جنس نباید مانع پیشرفت افراد شود.

آقای رئیسجمهور انگشــتان جوهری زنان پس از هــر انتخاباتی نشــان از تقاضاهایی دارد که توجه جدی شما و مسئولان را میطلبد. بنابراین نمیتوان بدون توجه به نیمی از جمعیت کشــور که نیمی از آراي شما حاصل مشارکت آنان بوده است، در پایان دوره کارنامــه موفقــی را به شــهروندان ایران ارائه دهید. اینک در دومین دوره ریاســت شــما بر حوزه اجرائی کشــور توجه شــما را به مطالبــات زنان در حوزههای مختلف اجتماعی- اقتصادی- سیاســیفرهنگی جلــب میکنیم. اگرچه تاکنون به مطالبات زنان عنایتی درخور نشده است. ادامه در صفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.