«س ساخدتهراز» مازن سدرادن در هنززدیاکرییک اب میيزلزريگاترریندمخازینزب رالهویشمال در محالخازحدانثاسزبتاله

Shargh - - جامعه - ادامه در صفحه 19

صدرا محقق: دریاچهای روی کوهی از نمک و دریاچهای روی کوهی از زباله؛ این داســتان دو سد چندهزارمیلیارد تومانی یکی در جنوب ایران است و دیگری در شمال. اولی سد گتوند در خوزستان است که روی رودخانه کرخه ساخته شد و ســال 92 محمود احمدینژاد افتتاحش کرد و دومی سد هراز روی رودخانهای به همین نام در مازندران است که طبق پیشبینیها قرار است سال 97 افتتاح شــود و جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور کنونی، از آن بازدید کرده و از لزوم سرعتگرفتن پروژه ساختش گفته است. از سد سههزارمیلیارد تومانی «گتوند» در جنوب کشــور بهدلیل قرارگرفتن دریاچهاش روی گنبدی نمکی بهعنوان یک «اشــتباه بزرگ ملی» یاد میشــود، چراکه میلیاردها مترمکعب آب شیرین را با ســاخت این سد به آب شور تبدیل کرده و درصد شوری رودخانه کارون را 25 تا 30 درصد نسبت به حالت طبیعی افزایش داده است. سد هزارمیلیارد تومانی هراز در مازندران هم به نظر تکرار تجربه مشــابه گتوند اینبار در شــمال کشور است. سدی که فاصلهاش تا مرکز دپوی 35ساله زبالههای شهر آمل که روزانه 200 تن زباله در آن تخلیه می شــود کمتر از پنج کیلومتر اســت. این سد که با موافقت سازمان محیط زیست و دیگر نهادهای مسئول در دست ساخت است، با آبگیری دریاچــهاش به نزدیکترین نقطه به این مرکــز دپوی زباله خواهد رســید و میلیونها مترمکعب آب شیرین را به میلیونها متر مکعب آب آغشته به آلودهترین زبالهها و شــیرابههای عفونی تبدیل خواهد کرد. به نظر میرسد آن «اشــتباه بزرگ ملی» در جنوب برای سدســازان درس عبرت نشده و آنها در شمال کشور مشغول تکرار تجربهای مشــابه هستند. درباره سد هراز مسئولان آب منطقهای مازندران ادعا میکنند «مطالعات و شاخصهای زیستمحیطی سد هراز به تصویب رسیده و این سد با مشکل زیستمحیطی اجرائی نمیشود؛ بههمیندلیل مصوبات مربوط به آن اخذ شــده اســت؛ نماینده محیطزیســت نیز در مجموعه مستقر شــده و تمامی استانداردها را پالایش میکند». ادعایی کــه با نگاهی به وضعیت کنونی پروژه ســاخت آن به نظر میرســد چندان با واقعیت هماهنگ نیست. برای تکمیل این گزارش بارها تلاش شد با «حسینعلی ابراهیمیکارنامی»، مدیر کل محیط زیست مازندران که کار خود را در این سمت از دیماه ســال 95 آغــاز کرده گفتوگو کنم؛ او اما پس از شــنیدن توضیحات و پرســشهای «شــرق» درباره مسائل زیستمحیطی ســد هراز و مرکز دپوی زبالههای آمل، پاســخ دادن را به هماهنگی روابطعمومــی اداره منوط کرد و کارشناســان روابطعمومــی ایــن اداره کل هم بــا وجود پیگیــری و قول برای هماهنگی مصاحبه، در نهایت آخرین راهکارشان بیپاسخگذاشتن تماسهای تلفنی «شرق» بود. قرارداد با ژاپن

عزتالله یوســفیانملا، نماینده شــهر آمل در مجلس شــورای اسلامی که تجربه ســه دوره نمایندگی از این شــهر را در کارنامه خود دارد، در پاســخ به «شرق» دراینباره اینطور توضیح داد: «برای حل مسئله زبالههای آمل ما همه کارها را انجام دادهایم، در همین زمینه قراردادی با دولت ژاپن بســته شــده و دســتگاههای لازم برای حل مشــکل زبالهها نیز تهیه و آماده نصب هستند. با همین منظور زمینی به فاصله 40 کیلومتری از جاده هراز در دل کوهستان برای مرکز جدید دپوی زباله آمل در نظر گرفته شــده که متعلق به ســازمان اوقاف است، قرار ما این اســت که بخشی از این زبالهها به مرکز جدید منتقل شوند و بخشــی دیگر همینجا معدوم شــوند. ما منتظریم اداره اوقاف زمین را تحویل بدهد تا کار را آغاز کنیم. در قرارداد ما پاکسازی کامل مرکز دپوی زباله کنونی که وزارت کشور با پیگیری شخص وزیر با ژاپن بسته، لحاظ شده است.»

کوه زباله و دریای شیرابه

مرکز دپوی زبالهها که نماینده مردم آمل در مجلس از پاکسازی آن سخن میگویــد، در فاصلهای کمتر از پنج کیلومتر با تاج ســد هــراز در بلندای ضلع غربی جاده و رودخانه هراز واقع شــده اســت. شیرابههای ناشی از این زبالهها که تولید گردشگران پرشمار شمال، اهالی آمل و همچنین تعدادی از روستاهای اطراف اســت، سالهاســت از ارتفاع به داخل رودخانه نفوذ میکند و آب این رودخانه را آلوده کرده؛ اما حالا قرار اســت با ســاخت این سد، رودخانه در این نقطه به دریاچه سد بدل شود و خودش را به زبالهها برساند. معضل زبالههای شمال مشکل و معضل جدیدی نیست و سالهاست درباره آن داد کارشناسان و دلسوزان محیط زیست و اهالی شمال به آسمان بلند شده. ساخت سد هراز درســت روی مرکز زبالههای آمل اتفاقی جدید و در حال اجراســت. معضل و مشــکلی که در جســتوجو درباره اخبار مرتبط با آن فقــط با یک اظهارنظر و هشدار امامجمعه آمل روبهرو میشــویم. حجتالاسلام سیدجلیل مرتضوی بهمن ســال 95 در یک مراسم مرتبط با شهرداری دراینباره اینطور گفت: «سد هراز در معرض دپوی زباله اســت و امیدواریم با رفع مشــکل زباله، این سد نیز رهایی یابد».علاوه بر این حسین احسانی، معاون سیاسی فرمانداری ویژه آمل نیز در یکی از جلسات استانی با موضوع «پسماند شهرستان آمل» دراینباره اینطور اظهارنظر کرد: «زبالهسوز شهرســتان هنوز وضعیت مشخصی ندارد و شرایط زیســتمحیطی خوبی نیز در آمل وجود ندارد. مرکز دفن زباله آمل در مســیر آبگیری ســد هراز قرار دارد و طبق گفته مسئولان مرکز دفن باید قبل از آبگیری ســد جابهجا شود، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. از سویی برای جابهجایی این میزان زباله دو ســال زمان نیاز اســت و نباید فرصت را از دست داد».انتقال آن حجم از زباله به گفته این مقام مســئول دو سال زمان نیاز دارد، کاری که نه تنها هنوز شــروع نشــده، بلکه همین امروز هم زبالههای شهر در همین محل تخلیه میشود. این در حالی است که سال گذشته حمید چیتچیان، وزیر نیرو، در بازدید از ســد مخزنی هراز آمل، آن را یکــی از مهمترین طرحهای عمرانی وزارت نیرو در اســتان مازندران دانســت و زمان تکمیل و بهره وبرداری سد را تا پایان ســال 97 اعلام کرد. درهمینحال که معضل ترسناک زبالهها در شمال بهخصوص در مازندران روزبهروز بزرگ و بزرگتر میشود و اقدام خاصی برای حل این مشــکل نیز صورت نگرفته، مسئولان عمرانی استان مشغول تعریف و تمجید از پروژه سد هراز هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.