کابينه بدون زنگنه

Shargh - - جامعه -

وزیــر کشــور: عبدالرضــا رحمانيفضلــي. او هــم ميماند. صندلــياش را در دولــت دوازدهم در وزارتخانه کشور حفظ خواهد کرد.

وزیر اطلاعات: سیدمحمود علوي بر صندلي این وزارتخانه در دولت یازدهــم تکیه زده بود که گویا در هیئت دوازدهم دولت هم خواهد ماند.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامي: ســیدرضا صالحيامیري از این مســند رفتني اســت و گفته ميشــود، ســیدعباس صالحي جایش را خواهد گرفت.

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح: حسین دهقان وزیر این وزارتخانه اســت کــه گمانهزنيهاي غیررسمي حکایت از خروجش از کابینه دوازدهم دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: گویا مرد پرحاشیه ایــن وزارتخانه، جایــش را به محمد شــریعتمداري خواهــد داد. اخبار ميگوینــد: محمدرضا نعمتزاده هم از سکانداري صنعت و تجارت ایران رفتني است. خودش هــم پیشتر گفتــه بود در دولــت دوازدهم نخواهد بود.

وزیر راه و شهرسازي: عباس آخوندي؛ هرچند از مدتي پیش که بحث جداشــدن وزارت راه و مسکن از هم به گوش ميرســید، حرف و حدیثها هم حکایت از رفتن آخوندي به ســازمان برنامه و بودجه یا وزارت مســتقل راه داشــت، اما حالا گویا او هم در ساختمان خیابان آفریقا ماندني شده است.

وزیر امور اقتصادي و دارایي، علي طیبنیاســت که حالا هم اخبار جســته و گریخته حکایت از رفتنش دارد؛ به نظر ميرســد محمدباقر نوبخت از ســازمان برنامــه و بودجه کشــور بــه صندلــي وزارت در این وزارتخانه کلیدي خواهد رسید.

ســازمان برنامــه و بودجه کشــور: محمدباقر نوبخت در دولت دوازدهم گویــا جایش را به محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ســابق رئیسجمهوري خواهد داد.

بانك مرکزي: اخبار غیررســمي از ماندن ولياله سیف بر مســند ریاســت کل بانك مرکزي جمهوري اسلامي ایران خبر ميدهد. گویا او هم سکاندار پولي کشور در دولت دوازدهم خواهد بود.

معاون رئیسجمهــوري ایران در امــور زنان و خانــواده: او هم احتمالا رفتني اســت؛ شــهیندخت مولاوردي؛ گمانهها چندي پیش حکایت از این داشت که به یکــي از وزارتخانهها خواهد رفت، هرچند حالا این احتمال هم تضعیف شده است. پروین داداندیش یا الهام امیــنزاده از گزینههاي احتمالي بعدي در این مسند خواهند بود.

معــاون حقوقی رئیسجمهــوري ایران: مجید انصاري که براســاس گمانههــاي احتمالي در دولت دوازدهم نخواهد بود.

معــاون رئیسجمهــوري و رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیست ایران: گویا معصومه ابتکار که نخستین زن ایراني اســت که در دوره اصلاحات )بعد از انقلاب( وارد هیئت دولت شــده بود، از این سازمان رفتني است و در دولت بعدي عیسي کلانتري جاي او را خواهد گرفت.

معــاون رئیسجمهــوري و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری: زهرا احمديپور یکي از زنان حاضر در هیئت دولت اســت که حرفوحدیثها از خروجش از کابینه حکایت دارد. رضا صالحيامیــر و علياصغر مونســان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از گزینههاي جدي احتمالي براي این سمت هستند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران: حسینعلي امیري؛ براســاس شــنیدهها او از کابینه بعدي رفتني است و فرد دیگري بر جاي او خواهد نشست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.