انتخاب وزرای زن حداقل خواسته زنان

Shargh - - جامعه -

همچنین در آستانه تشــکیل کابینه جدیترین تقاضای ما از شما انتخاب زنان در سطوح وزارت و مدیریتهای کلان کشور است. آقای دکتر روحانی انتخاب کابینه یکــی از ابزارهای اصلی هر دولتی است. کابینهای موفق خواهد بود که برایند آرایی باشــد که مردم به صندوقهــای رأی انداختهاند. باید در چنین کابینهای پایبندی و وفاداری نســبت به خواست مردم نشان داده شود. شما به پشتوانه رأی بالایــی که از آن برخوردار هســتید، اگر نیمی از این رأی متعلق به زنان باشــد که هســت، امید اســت این طیف وسیع اجتماعی را نادیده نگیرید. درخواســت ما از شما کابینهای اســت مرکب از وزراي زن و مــرد. شــما صحبــت از نردبان ترقی بــرای زنان میکنید، مبادا که نردبان شــما پلهای برای صعود نداشته باشد. بنابراین ما زنان مصرانه خواهان این هســتیم که به بهانه فشار و مخالفت طیفهای ســنتی یا افراد ذینفوذ با حضور زنان در کابینــه، این امــکان را از زنان توانمند کشــور دریغ نفرمایید. ما انتظار نداریم چون کشــورهای پیشــرفته جهان نیمی از کابینه به زنان اختصاص داده شــود ولی خواهان درصد قابلقبولی از آن هســتیم. همانگونه که مســتحضر هستید برخی کشــورها از ســهمیه 30 درصد و تبعیض مثبت بــرای حضور زنان در دولت و پســتهای اجرائی اســتفاده کردهاند. شــما وزرا را پیشــنهاد کنید و بگذارید ذینفوذان، مخالفت کنند. آنگاه به مردم گزارش دهید که چه کســانی در مقابل خواســت مردم مقاومت میکنند. زنان انتظار دارند افرادی کــه رویکرد منافع ملی دارند و نه رویکرد جناحی و ســنتی در ترکیب کابینه تبلور یابند. با شماست کــه در برابر نظراتی که در مقابل خواســت ملت قــرار میگیرند، مقاومت و آنها را به ملت معرفی کنید. بدانید ما دســت از ایــن مطالبه بحق خود برنخواهیم داشــت و تا رســیدن به نتیجه، تلاش خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.