برخورد پليس با نمادهاي مواد مخدر روي البسه و خودروها

Shargh - - جامعه -

ايســنا:

رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر ناجا از برخورد با خودروها و فروشــندگان البســه داراي اســتیکر و نمادهاي مواد مخدر مانند ماريجوانا و... خبر داد.سردار مسعود زاهدیان، درباره خودروهایي که رانندگانشــان اقدام به چســباندن نمادهاي مواد مخدر در قســمتهاي مختلــف آن ميکنند، گفت: تبلیغ و تشــویق به مصرف مواد مخدر جرم اســت؛ ازاینرو چنین اقداماتي هم جرم محســوب شده و با خودروهایي که نمادهایــي از مواد مخدر روي بدنه یا بخشهاي مختلفي از آنان نصب شــود، برخورد خواهد شد.وي ادامه داد: ما این موضوع را با پلیس راهــور مطرح کرده و از آنان خواســتهایم که به این موضوع نیــز ورود کنند که خوشــبختانه هماهنگي خوبــي نیز در ایــن زمینه وجــود دارد.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا همچنین با اشاره به البسه و اقــلام تزییني که چنین نمادهایــي روي آنها چاپ شــده نیز به ایســنا گفت: این موضوع را با اصناف و پلیس اماکن مطرح کــرده و قطعا با چنین مواردي نیز برخورد خواهد شــد.زاهدیان با اشــاره به اینکه ممکن است برخي ناآگاهانه از چنین اقلامي استفاده کننــد، اظهار کرد: برخورد با چنین افرادي در دفعات نخست به شکل ارشادي است؛ اما قطعا میان چنین فردي با افرادي که با هدف ترویج و اشــاعه مصرف مواد مخدر دســت به چنین اقدامي ميزنند، تفاوت وجود دارد؛ ضمن اینکه فروشــگاهها نیز باید بدانند که عرضه چنین نمادهایي ممنوع و غیرقانوني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.