افزايش 2برابري خودکشي در تهران

Shargh - - جامعه -

ايســنا:

آمارهــاي اداره ثبــت احوال اســتان تهران نشــان ميدهد که به طــور میانگین در هر ساعت، شــش نفر در اســتان تهران جان خود را از دســت ميدهند که علت 44 درصد از فوتها «بیماريهــاي قلبــي و عروقي» بوده اســت. این بیماريها در ســال 94 هم به عنوان عامل اصلي مرگومیر در تهران شــناخته شــده و 40 درصد از فوتهاي ثبتشــده را شــامل ميشــدند.عوامل دیگــري ازجمله بیماريهاي مربوط به دســتگاه تنفســي )11.64 درصــد(، ســرطانها و تومورها (10.51 درصــد(، بیماريهــاي عفونــي و انگلي (9.33 درصــد(، ناهنجاريهاي مادرزادي )6.91 درصد(، حوادث غیرعمد )4.32 درصد( و دستگاه گوارشي )3.41 درصد( در ردههاي بعدي بیشترین علت مرگومیرهاي استان تهران قرار دارند.

آمار خودکشي ســال 95 نیز با افزایش حدود دو برابري نســبت به ســال 94 همراه بوده است. به طوريکه در ســال گذشــته، 41 نفــر در تهران خودکشــي کردهاند کــه 31 نفر از آنهــا مرد و 10 نفر زن بودهاند، اما آمارهاي ســال 94 حکایت از خودکشــي 22 نفر دارد که از ایــن میان فقط دو نفر زن بودهاند. در میان شهرســتانهاي اســتان تهران نیز بیشترین آمار خودکشي به نام شهرستان شــهریار ثبت شــده اســت. بر این اســاس، از 41 خودکشي ثبتشــده در استان تهران فقط 27 نفر در شــهریار خودکشــي کردهاند که 20 نفر از آنان مرد و هفت نفر زن بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.