مبارزه دیدنی علی اکبری با غارتگر آمریکایی

Shargh - - ورزش -

امیــر علی اکبری در دومیــن مبارزه خود در رقابتهای بینالمللی MMA (ورزش هنرهای رزمی ترکیبی( ســال جاری، امــروز در ژاپن به مصاف «تایلرکینگ» ملقب به غارتگر میرود.

مصافــی ســخت و حســاس که ایــن فایتر )مبارز( آمریکایــی را از مدتها قبــل وادار به کریخوانی برای رقیب خود کرده است.

«کینــگ»، فایتــر ۳6 ســالهای از ایالــت ماساچوست اســت. در کارنامه حرفهای او ۱2 پیروزی و پنج شکســت دیده میشود. «کینگ» دارای کمربند قهوهای جوجیتسوی برزیلی و در استفاده از فنون چوک بسیار ماهر است.

عضو ســابق تیم ملی کشــتی فرنگی ایران نیز که دوســالی میشــود بعــد از محرومیت مادامالعمــرش در ورزش کشــتی )بــه دلیل دوپینــگ( به ایــن ورزش رزمــی آن هم از نوع حرفــهایاش روی آورده، حضــوری موفــق در مســابقات MMA داشــته. طــوری کــه نایبقهرمانی جهان در سال 2۰۱6 را در کارنامه دارد.

«تایلر کینگ» میگوید: «مدتهاســت برای حضور در این مبــارزه تمرین میکنــم و آماده رویارویــی با علی اکبری هســتم. امــروز از هر زمان دیگری خطرناکتر هســتم. او یک قهرمان جعلی اســت که تاکنون مبارزه سختی نداشته. به او نشان میدهم مبارزه واقعی یعنی چه».

کریخوانــی «کینــگ» بــرای علــی اکبری بهقدری ایــن فایتر را به حاشــیه کشــانده که موجب شد روز گذشته در مراسم وزنکشی این مسابقات، بین دو طرف درگیری فیزیکی شدیدی به وجود آید.

این درگیری به جایــی انجامید که درنهایت علیرضا اســتکی، مربی علی اکبــری هم وارد دعوا شد و حسابی با «کینگ» کتککاري کردند.

علــی اکبــری اما بــا ایــن فایتــر پرمدعای آمریکایــی با احترام بیشــتری صحبت میکند: «کینگ شــش یا هفت ماه اســت که برای من خط و نشــان میکشد و مدام در فضای مجازی کریخوانی میکند. فکر میکنم مبارزه جذابی شود به خاطر همین حواشی و کریخوانیهایی که پیش آمده و همین حساســیت این مبارزه را بیشتر میکند. به دلیل اینکه او پیشینه فعالیت در جوجیتســو را دارد و تمایلش بیشتر کشاندن مبــارزه به خاک و اســتفاده از فنون این رشــته اســت، پس از آنالیز مبارزاتش، تصمیم گرفتیم مبــارزه در حالــت ســرپا باشــد. این مســابقه برای من خیلی مهم اســت. بهتر بگویم شــاید مهمترین مبارزه من در ســازمان RIZIN است. چون از یک طــرف این آخرین مبــارزه قرارداد من در این ســازمان اســت و پس از آن ماندن مــن در RIZIN یا رفتنم به ســازمانهای دیگر مشــخص خواهد شــد. من غیر از باختی که به میرکو داشــتم، در باقی رقابتها با قدرت پیروز شدم و درحالحاضر که میرکو بازنشسته است، من قهرمان «رایزین» هســتم. من اینجا را خانه خودم میدانم و دوست دارم در آینده بار دیگر به اینجا بازگــردم. میخواهــم در اینجا برنده شوم. باید درس خوبی به کینگ بدهم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.