پرداخت 43۰ هزار یورو به دستیاران ژوزه

Shargh - - ورزش -

حکم مربوط به شــکایت مربیان پرتغالی پرســپولیس از سوی فیفا به این باشــگاه ابلاغ شــد و آنها باید برای جلوگیری از هرگونه محرومیت آن را پرداخت کنند. به گزارش ورزش سه، با گذشت پنج ســال از جدایی مانوئل ژوزه و دستیارانش از پرسپولیس این باشگاه اکنون با حکم دردسرســازی مواجه شده اســت. در شرایطی که از چندیپیــش زمزمه محکومیت مالی فیفــا درخصوص این پرونده برای پرسپولیس به گوش میرسید، این حکم به باشگاه پرسپولیس ابلاغ شــده اســت و آنها فرصتی ســههفتهای برای پرداخت مبلغ جریمه خواهند داشت. این حکم درحالحاضر مربوط به سه دستیار مانوئل ژوزه است و مبلغ آن 4۳۰ هزار یورو عنوان شده است. پدرو، پیدالو و اسکار سه دستیار مربی پرتغالی فصل دوازدهم پرسپولیس بودند. در این رابطه گفته میشــود حکــم مانوئل ژوزه نیز در هفته آینده به باشگاه ابلاغ خواهد شد تا باشگاه پرسپولیس که این روزها با بحران مالی مواجه شده، به دردسر بزرگی بیفتد و امیدوار باشد با برطرفشــدن موانع مالی از هرگونه جریمه و محرومیت جلوگیری کند. مسئولان باشگاه پرســپولیس ضمن تأیید این خبر از هواداران خواســتند به آنها کمک کنند تا این بدهی پرداخت شود. حکم ژوزه احتمالا سه برابر این مبلغ خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.