جوانان ایران قهرمان شدند، نوجوانان سوم

Shargh - - ورزش -

تیمهــای ملی وزنهبــرداری جوانان و نوجوانان کشــورمان در رقابتهای قهرمانی آســیا در ردههای اول و ســوم قــرار گرفتند. ملیپوشــان نوجوان و جوان کشــورمان در این دوره از مســابقات قهرمانی آســیا در کاتماندوی نپال با ۱۵ وزنهبردار شــرکت کردند. هشــت وزنهبردار در تیم ملی جوانان در نهایــت با ۵2۳ امتیاز بر ســکوی نخســت تکیه زدند. پس از ایران، چین و ازبکستان دوم و ســوم شدند. در رده ســنی نوجوانان نیز ایران با هفت وزنهبردار و ۵۰2 امتیاز به مقام ســومی این رقابتها دست یافت. ازبکستان و تایلند در ردههای اول و دوم قرار گرفتند.

وزنهبرداران کشــورمان در این مســابقات 2۵ مدال به دســت آوردند؛ 9مدال طلا، ۱۰نشــان نقره و شــش گردنآویز برنز ســهم ملیپوشان شد.

مدالآوران نوجوان: روحالله بیرالوند )دو مدال نقره(، افشــین طاهری )دو نقره(، امیررضا عسگری )دو نقره(، حسین ساکی )دو طلا و یک نقره( و محمد شهابانداز )یک طلا، یک نقره و یک برنز(

جوانان: حســین سلطانی )دو برنز(، حسین غزالیان )یک نقره(، رضــا بیرالونــد )یک طلا(، رحمــان اورامه )دو طــلا و یک نقره(، قاسمعلی محمدپور )سه طلا( و محسن ایمانی )سه برنز(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.