محمدنبی رضایی تاریخساز شد

Shargh - - ورزش -

اولین مــدال جهانی تاریخ قایقرانی ایران، در رشــته آبهای آرام به دست آمد. رقابتهای قهرمانی جهان آبهای آرام 2۰۱7 در رده زیــر 2۳ ســال و جوانان، روز گذشــته در حالی در رومانی پیگیری شــد که محمدنبی رضایی موفق شد به مدال برنز دست یابد.

رضایی که در بخش جوانان این مسابقات پارو میزد، در فینال A کانوی یکنفره هزار متر، بــا حریفانی از آلمان، لاتوآ، بلاروس، اسپانیا، کوبا، برزیل، مجارستان و روسیه روبهرو شد و در نهایت با زمان چهاردقیقهو ۵۱ثانیهو ۵۳ صدم ثانیه، بهعنوان نفر ســوم از خط پایان گذشــت. این پاروزن که قهرمانی آسیا را هم در کارنامه دارد، در پیکارهای قهرمانی جهان ســال گذشته در رده نهم قرار گرفته بود. نخســتین بار است که یک قایقران ایرانی در مسابقات جهانی این رشته روی سکو میرود. قایقرانی ایران پیش از این با محســن شادی، پرافتخارترین قایقران کشورمان، به مدال جهانی در رشــته رویینگ دست یافته بود. شــادی در مسابقات قهرمانی جهان زیر 2۳ســالهها، در قایق تکنفره سبکوزن، در سال 2۰۰8 به مدال نقره دســت یافت و در ســالهای 2۰۰9 و 2۰۱۰ هم دو مدال طلا به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.