چینیها دستبهدامن ایران شدند

Shargh - - ورزش -

رســانههای چینی امیدوارند تیــم ملی ایران بتواند با پیروزی در دو بازی خود شــانس صعود چین به جام جهانــی را افزایش دهد. به گزارش ایســنا و به نقل از اســپورتچین، تیم ملی فوتبال چین شــانس ناچیزی برای صعود به جام جهانی دارد. بــا ایــن حــال آنها هنــوز دســت از تلاش برنداشــتهاند. میتوان این برداشــت را داشت که سرنوشــت صعود پرجمعیتترین کشــور جهان در اختیــار مردان کارلوس کیروش اســت. چین در صورتــی به جام جهانی صعود خواهد کرد که ایران هر دو بازی خود را پیروز شــود و چین بتواند دو بــازی پایانی خــود را با برد به پایان برســاند. بههمیندلیــل روزنامــه اســپورتچین نوشــت: متأسفانه آنطور که شــنیده شده است، کارلوس کــیروش قصد دارد با تیــم دوم خود در دو بازی پایانی شــرکت کند و این خبری ناگوار برای فوتبال چین اســت، چون در این صــورت اگر ایران در دو بازی خود پیروز نشــود، دیگر بایــد با جام جهانی وداع کرد که البته خود فوتبال چین مســئول این شکست خواهد بود نه سرمربیای که میخواهد تیــم موردنظــرش را به زمین بفرســتد. تیم ملی فوتبال ایران باید بعد از بازی با کرهجنوبی در خانه به مصاف سوریه برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.