فیفا، فدراسیون فوتبال ایران را ۱۰ هزار فرانک جریمه کرد

Shargh - - ورزش -

فیفا، فدراســیون فوتبال ایــران را ۱۰ هزار فرانک ســوئیس جریمــه کرد. ایــن جریمه بــرای اتفاقات دیدار برابر ازبکســتان علیه فوتبال ایران اعمال شده اســت. به گزارش ایســنا و به نقل از فیفا، فدراسیون بینالمللــی فوتبــال )فیفــا( جدیدتریــن تنبیهات انضباطــی را بــرای تیمهای حاضــر در رقابتهای انتخابــی جام جهانــی اعلام کرد. فیفا با اشــاره به اتفاقات دیدار ایران و ازبکســتان ضمن دادن اخطار کتبی، فدراســیون فوتبــال ایران را ۱۰ هــزار فرانک ســوئیس جریمه کرد. معلوم نیســت این جریمه به خاطر نبود پرچمهای فیفا در ابتدای مســابقه بوده یا مربوط به پرچم دو کشــور )ایران و ازبکستان( در ابتدای بازی در ورزشــگاه بوده است. همچنین فیفا فدراســیون فوتبال قطر را نیز به دلیل اتفاقات بازی با کرهجنوبی نقرهداغ کرد. در این راستا بعد از اینکه بازیکنــان قطری روی تیشــرتهای قبل از شــروع مسابقه شعارهای سیاســی داشتند، فیفا، فدراسیون فوتبال این کشور را توبیخ و ۵۰ هزار فرانک سوئیس نیز جریمه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.